Illustration av den nya stadsdelen.
Illustrationsbild över vyn från stationstorget. Foto: Fojab

Nya Stationsstaden Karlshamn

Här kommer det att hända grejer de kommande åren! I ett perfekt pendlarläge vid resecentrum växer en ny, attraktiv och hållbar stadsdel fram. Nu ska vi detaljplanera den första etappen av utbyggnaden.

När järnvägens godshantering flyttar till Stillerydsområdet öppnas möjligheterna upp här i stationsområdet. Här skapar vi en helt ny stadsdel som knyter ihop stadskärnan med Prästslätten och områdena i norr.

Söder om dagens järnvägsspår ska nya kvarter med bostäder, arbetsplatser och service växa fram, från Stationsvägen i söder till Regeringsgatan i norr. Perfekt läge för den som exempelvis pendlar eller reser mycket! I Nya Stationsstaden bor man inte bara nära stadens samlade utbud av kultur, arbete, utbildning och service – närheten till resecentrum öppnar upp för hela regionen, och längre än så. Samtidigt har man natur och hav på gångavstånd. Här är det nära till det bästa av flera världar!

Stadsdelen är tänkt att byggas ut i flera etapper inom en tidsperiod på 5-15 år från byggstart. Planen är att stadsdelen ska innehålla mellan 300 och 550 bostäder. Området är närmare 10 hektar stort och berör sju olika fastigheter. Nu närmast handlar det om att ta fram en detaljplan för den första etappen; ett område med bostäder och verksamhet.

Fojab arkitekter har tagit fram ett underlag för etapp 1 av detaljplaneringen. Underlaget kallas stadsutvecklingsprogram och det har tagits fram i samråd med Trafikverket och Blekingetrafiken, eftersom stationen kommer att ha en central roll som kommunikationsnod i området även i framtiden.

Markering av den nya stadsdelen på ett flygfoto av stationsområdet.

Det här området kommer att bli en ny stadsdel. Foto: Fojab

 

Skissbild på hur den nya stadsdelen kan komma att se ut.

Illustration över hur den nya stadsdelen kan se ut. Foto: Fojab

Planen för Nya Stationsstaden

Vad lyfter stadsutvecklingsprogrammet upp inför detaljplanen? Precis som tidigare spelar stationen en central roll som viktig kommunikationsnod i såväl området som hela Karlshamn. Ett tydligt mål har varit att skapa bättre förutsättningar för busstrafiken, och samtidigt ha en välkomnande stationsmiljö.

Stadsdelen ska innehålla bostäder, arbetsplatser, service och allmänna platser som är öppna för alla. Kanske är det har du kommer att hitta ditt nya favoritkafé, en kvarterskrog där du träffar kompisarna eller kilar in till frisören på lunchen?

Eftersom Nya Stationsstaden inte bara kommer att vara ett bostadsområde utan också besökarnas första intryck av Karlshamn är det är viktigt att man enkelt kan hitta rätt från stationen och stadsdelen till centrum och tvärtom.

Kvartersupplägget skapar en tydlig riktning in mot staden, och ligger också till grund för en mer intim känsla i innergården i respektive kvarter. Kvartersupplägget med det tydliga rutnätsmönstret bygger vidare på den känsla som finns i Karlshamns centrala delar, och det är en känsla som bevaras och förhöjs genom arkitekturen i den nya stadsdelen.

Tanken är alltså att skapa kvarter med en tydlig insida och utsida. Mot spårområdet kommer byggnaderna att vara högre, och de skapar då en tydlig utsida mot spåren och blir en skärm som stänger ute buller. Kvarterens insida blir mer småskaligt, och i bostadskvarteren skapas intima, gröna gårdar på insidan.

Förslagen inför etapp 1

De delarna som pekas ut i etapp 1 är området mellan de nuvarande hyreshusen vid Kolonigatan och parkeringen vid stationen. Där planerar vi för både bostäder och verksamhet.

Skissbild på området.

Det här området är det som detaljplaneras i etapp 1. Till höger kvarteret Stationsvägen, till vänster kvarteret Stationsbacken och längst ner nya bostäder vid Kolonigatan. Foto: Fojab

Stationsvägen

Det här är huvudstråket som knyter samman stationen med innerstaden. Här lyfter vi fram en typisk urban karaktär. Utmed Stationsvägen finns bytespunkter mellan tåg och buss, parkeringsplatser för pendlare och cykelparkering. De höga byggnaderna närmast spåren skapar en barriär för ljudet. I kvarteret Stationsvägen planerar vi för möjligheten att bygga både bostäder och plats för verksamhet.

Skissbild över byggnader i kvarteret Stationsvägen.

Stationsbacken

Stationsbacken är det andra större stråket genom området. Här är det mer mys än transportsträcka som gäller! Det ska vara inbjudande att promenera och vara här. Det ska finnas terrasseringar och grönska, med plats för paus och umgänge, vänta på tåget eller leka. I kvarteret Stationsbacken skapas grönområde på innergården.

Skissbild på byggnader i kvarteret Stationsbacken.

Kolonigatan

Kolonigatan får ett nytt sammanhang med nya bostadskvarter norr om gatan, vilket ger en mer urban karaktär.  Här skapas en tydligt inramad stadsgata med besöksparkeringar längs gatan, nya entréer och en gata kantad av träd. I ena änden av Kolonigatan tillkommer bostäder i anslutning till nuvarande lamellhus.

Gå till detaljplan:

Detaljplan Nya Stationsstaden Karlshamn 

Är du som företagare intresserad?  Läs mer på objektvision.se.

Stationsområdet

Visionsbilder

Illustration över vyn från Stationsbacken. Foto: Fojab.

Visionsbild över hur stadsdelen Nya Stationsstaden Karlshamn kan komma att se ut när allt är byggt. Foto: Fojab.