Behandling av personuppgifter

Inom Karlshamns kommun behandlar vi personuppgifter i olika sammanhang där det krävs för att du som Karlshamnsbo ska få det stöd och den service som du har rätt till. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, den som behöver vård eller annan stödinsats som av någon anledning har kontakt med kommunens verksamheter.

Exempel på ärenden som kräver behandling av personuppgifter

 • Ansökningar till förskola och skola
 • Bygglovsansökningar och planering av mark
 • Gatuarbete och parkeringstillstånd
 • Avfallshantering
 • Tillsyn inom alkohol och tobak, miljö och livsmedel
 • God man och förvaltare
 • Insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande
 • Arbetsmarknadsåtgärder och integrationsinsatser på arbetsmarknaden
 • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.
 • Val
 • I samband med beslut, kallelse och protokoll
 • Inkomna synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda
 • Hantering av fakturor, inbetalningar och utbetalningar
 • Upphandlingar och avtal
 • Försäkringsärenden och rättsliga tvister
 • Rekryteringsärenden

Lagstöd vid behandling av personuppgifter

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig eller för att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. När vi använder bilder inhämtar vi ibland ditt samtycke.

Samtycke

Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta ansvarig nämnd. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Insamling av personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom kommunens verksamheter till exempelvis registratorer, IT-personal och personalansvariga. Vi kan också komma att dela personuppgifterna med exempelvis andra myndigheter, upphandlade leverantörer och de personuppgiftsbiträden som i förekommande fall anlitas för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra det enligt lag, till exempel vid utlämnande av allmänna handlingar.

Skyldighet att lämna personuppgifter

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss, informerar vi dig.