Bygga mindre än 30 kvadratmeter

Attefall med anmälan

 

Bygglovsbefriade åtgärder, anmälan krävs. källa: Kiran Maini

Bygglovsbefriade åtgärder, anmälan krävs. källa: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Friggebod utan anmälan och bygglov

Bygglovsbefriade åtgärder, ingen anmälan.

Bygglovsbefriade åtgärder, ingen anmälan.
Källa: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

 

Bygga utan bygglov men med en anmälan, attefall

Om du ska göra en tillbyggnad som har en bruttoarea på max 15 kvadratmeter eller bygga ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 30 kvadratmeter behövs en anmälan via e-tjänsten och följande ritningar beroende på vad anmälan gäller:

  • Fasadritningar (lämplig skala 1:100). På fasadritningarna ska du rita in marklinjer.
  • Måttsatt planritning
  • Sektionsritningar
  • Situationsplan (lämplig skala 1:500)
  • Förslag till kontrollansvarig (om det krävs)

Observera att anmälan enbart gäller plan- och bygglagens lagstiftning och att det kan behövas separat anmälan till Karlshamn Energi (KEAB) vad gäller anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Om byggnaden placeras nära vatten så kan det krävas en strandskyddsdispens.

 

Nya regler för Attefallshus från 1 aug 2020
Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus och övriga komplementbyggnader via undantaget attefall får vara max 30,0 kvm. Lagändringen trädde i kraft den 1 mars 2020.

Bygga utan bygglov, friggebod

Om du har ett en- eller ett tvåbostadshus finns det vissa undantag från kravet på bygglov. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar och staket utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

Om friggebod placeras närmre gräns än 4,5 m så kan godkännande krävas av granne eller bygglov sökas. Bygglov krävs också om friggeboden placeras närmre än 4,5 m från allmänna platser till exempel gator, vägar, parker, och vissa naturområden.

Om friggeboden ligger nära havet eller annat vattendrag kan det krävas en strandskyddsdispens.

För byggnader över 10 m² gäller brandkrav mot brandspridning.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader och bygga nya komplementbyggnader som till exempel garage, gäststugor och växthus samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

För att det inte ska krävas bygglov ska en tillbyggnad eller en ny komplementbyggnad inte vara större än 50 % av huvudbyggnaden och inte dominera över huvudbyggnaden. Vanligtvis cirka 30kvadratmeter som ska ligga minst 4,5 m från fastighetsgräns.

Översikt bygglovsbefriade åtgärder.
Översikt bygglovsbefriade åtgärder. Källa: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.
Bygglovsbefriade åtgärder, ingen anmälan.
Bygglovsbefriade åtgärder, ingen anmälan. Källa: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.
Bygglovsbefriade åtgärder, anmälan krävs. källa: Kiran Maini
Bygglovsbefriade åtgärder, anmälan krävs. källa: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.
Översikt bygglovsbefriade åtgärder.
Bygglovsbefriade åtgärder, ingen anmälan.
Bygglovsbefriade åtgärder, anmälan krävs. källa: Kiran Maini