Tillstånd för nyttjande av gatumark

För att nyttja offentlig plats, det vill säga, torg, gator, parkeringsplatser, trottoarer, gång och cykelväg för evenemang, gatupratare, byggnadsställning eller liknande behöver du ansöka om tillstånd hos polismyndigheten. För att underlätta tillståndsprocessen behöver du också ett förhandsbesked från kommunen där det framgår att det finns möjlighet att nyttja offentlig plats.

Gå till polisen.se för att ansöka och polistillstånd

Vid avspärrning av gata eller trottoar måste arbetet planeras noggrant för att ge skydd åt de som vistas i området. Det är också viktigt att se till att ge bästa möjliga framkomlighet för både gående och övrig trafik.

  • Till exempel en gatupratare får inte vara en trafikfara, skymma fordonstrafik, hindra framkomlighet eller vara en olycksrisk.
  • De fria passagen förbi gatuprataren ska vara minst 1,5m.
  • Vid trappor får du inte ställa ut en skylt/gatupratare som är bredare än trappan.
  • För att undvika att synskadade ska snubbla på en utställd gatuprataren måste den ha en hel sarg längst ner som är minst 1 decimeter hög.

Tillstånd för att gräva eller schakta

Du som planerar att gräva eller schakta på kommunens mark behöver först söka tillstånd hos kommunen. Du behöver också ansöka om en trafikanordningsplan. Ansökan behöver vara godkänd av kommunen innan du sätter igång med arbetet.

När du har grävt eller schaktat klart så ansvarar du för att återställning med återfyllning och packning utförs enligt de särskilda bestämmelser som du får tillsammans med grävtillståndet.

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas vid arbete på eller vid gatumark. Med gatumark menas gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och trottoarer. Tillståndet för planen kan sökas separat eller kopplas till en ansökan för grävtillstånd. Planen ska tydligt beskriva hur avspärrningen ska göras och hur arbetsområdet ska skyltas.

Ansök om en trafikanordningsplan via denna e-tjänst

Sök grävtillstånd hos kommunen via denna e-tjänst

Hitta på sidan