Tillstånd för nyttjande av gatumark

Om du behöver använda en offentlig plats såsom en gata, trottoar, torg och eller park för t.ex. grävning, uppställning av byggnadsställning och container, gatupratare m.m. måste du ansöka om  ett polistillstånd.  

Vid avspärrning av gata eller trottoar måste arbetet planeras noggrant för att ge skydd åt de som vistas i området. Det är också viktigt att se till att ge bästa möjliga framkomlighet för både gående och övrig trafik.
Vid användning av offentlig plats tillkommer en kommunal avgift beroende på nyttjande.

Ansökan om polistillstånd skickas till:

Polisregion Syd
Polismyndigheten
Box 315
371 25 KARLSKRONA

Epost: registrator.syd@polisen.se

Grävtillstånd

Du som ska gräva eller schakta på kommunens mark behöver söka tillstånd hos kommunen. Ansökan behöver vara godkänd av kommunen innan du sätter igång med arbetet.
När du har grävt eller schaktat klart så ansvarar du för att återställning med återfyllning och packning utförs enligt de särskilda bestämmelser som du får tillsammans med grävtillståndet.

Trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas vid arbete på eller vid gatumark. Med gatumark menas gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och trottoarer. Tillståndet för planen kan sökas separat eller kopplas till en ansökan för grävtillstånd. Planen ska tydligt beskriva hur avspärrningen ska göras och hur arbetsområdet ska skyltas.