Ändra utsidan av hus

Om du vill ändra utseendet på ditt en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område så kan det krävas bygglov om det väsentligen ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

För att lättast få svar på om åtgärden du vill göra kräver bygglov så mejlar du in din fråga samt foton på huset till planochbygg@karlshamn.se. För att kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område så kan du använda vår digitala karttjänst för detaljplaner.

Karlshamns centrum är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Därför är det extra känsligt att ändra byggnaders utseende inom detta område. Kommunen har tagit fram en bevarande och utvecklingsplan där byggnaderna finns beskrivna. Alla byggnader inom planen är värderade och har antingen särskilt högt, högt eller ett visst kulturhistoriskt värde. För de byggnader som har särskilt högt och högt värde ställs högre krav på hur man får ändra sin byggnad.

Andra byggnader än en- eller tvåbostadshus

Om du vill ändra utseendet på andra byggnader än en-eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplanelagt område så behöver du nästan alltid söka bygglov när du vill ändra utseende på byggnader genom att tex. måla om i en annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet, till exempel att ta upp ett nytt  fönster i fasaden, kräver bygglov.

Om det du vill ändra gör att huset blir större så ska du läsa vidare under Bygga till.

Utanför detaljplan

För en- och tvåbostadshus finns viss bygglovsbefrielse utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Även ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och motsvarande näringar får under vissa förutsättningar uppföras utan bygglov om de uppförs utanför detaljplanelagt område.

Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar med bygglovsavdelningen innan du startar något byggprojekt så att du är säker på att det inte krävs bygglov.

Bygga takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor utan bygglov och utan anmälan om konstruktionens bärande delar inte berörs när du bygger takkupan. Se Bygga till för mer information.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • Om kontrollansvarig inte krävs så är det bra att skicka in kontrollplanen tillsammans med bygglovshandlingarna för att kunna få ett startbesked snabbare.
  • Situationsplan med primärkarta som underlag
  • Fasadritningar
  • Planritningar