Ändra utsidan av hus

Om du vill ändra utseendet på ditt en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område så kan det krävas bygglov om det väsentligen ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

För att lättast få svar på om det ändrar så mejlar du in din fråga samt foton på huset till planochbygg@karlshamn.se. För att kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område så kan du använda vår digitala karttjänst för detaljplaner.

Karlshamns centrum är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Det är viktigt att bevara och förvalta detta för framtida generationer. Kommunen har därför tagit fram en bevarande och utvecklingsplan där byggnaderna finns beskrivna. Planen är indelad i tre klasser. Inom de två högsta ställs högre krav så hur man får ändra sin byggnad.

Andra byggnader än en- eller tvåbostadshus

Om du vill ändra utseendet på andra byggnader än en-eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplelagt område så behöver du nästan alltid söka bygglov när du vill ändra utseende på byggnader genom att måla om i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet, till exempel att ta upp ett fönster i fasaden, kräver bygglov.

Om det du vill ändra gör att huset blir större så ska du läsa vidare under Bygga till.

Utanför detaljplan

För en- och tvåbostadshus finns viss bygglovsbefrielse utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Även ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och motsvarande näringar får under vissa förutsättningar uppföras utan bygglov om de uppförs utanför detaljplanelagt område.

Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar med bygglovsavdelningen innan du startar något byggprojekt så att du är säker på att det inte krävs bygglov.

Bygga takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor utan bygglov och utan anmälan om konstruktionens bärande delar inte berörs när du bygger takkupan. Se Bygga till för mer information.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • Om kontrollansvarig inte krävs så är det bra att skicka in kontrollplanen tillsammans med bygglovshandlingarna för att kunna få ett startbesked snabbare.
  • Situationsplan med primärkarta som underlag
  • Fasadritningar
  • Planritningar