Om kommunsamverkan

Karlshamns kommun ingår i fyra olika kommunförbund för att effektivt kunna samverka inom områden såsom avfallshantering, räddningstjänst, individutveckling, samt miljö- och hälsoskyddstillsyn inom Blekinge.

Cura individutveckling är ett kommunförbund där samtliga kommunerna i Blekinge ingår. Verksamheterna omfattar omsorg, skola och socialtjänst.

Miljöförbundet Blekinge väst är den gemensamma organisationen för miljö- och hälsoskyddstillsynen i kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Miljöförbundet verkar för att invånarna i medlemskommunerna ska ha förutsättningar till god hälsa och miljö. Detta sker genom tillsyn över att de lagar som finns på miljö- och hälsoområdet följs och genom att understödja medlemskommunernas handläggning av planer och bygglov.

Räddningstjänsten västra Blekinge är ett kommunförbund med de tre medlemskommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Brandstationerna finns i Karlshamn, Svängsta, Sölvesborg, Mjällby, Olofström och Kyrkhult. I Karlshamn finns en heltids- och en deltidsstyrka placerad. Här finns även majoriteten av övrig heltidspersonal placerad.

Västblekinge miljö AB är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström med uppdrag att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna.