Beställa ny eller ändra detaljplan

Vid intresse av detaljplaneläggning ta kontakt med stadsarkitetk/stadsbyggnadschef Emina Kovacic. Om det efter kontakt konstaterats att du bör ansöka om planbesked använd blanketten Ansökan om planläggning – planbesked.

Kostnaden för ett planarbete regleras i ett planavtal enligt fastställd taxa. Även för planbesked tas det ut en avgift. Avgiften för planbesked tas ut oavsett om beskedet är positivt eller negativt. I de flesta fall är det exploatören som vill bygga på marken som betalar planavgiften.