Beställa ny eller ändra detaljplan

Detaljplaner upprättas av kommunen och det är även kommunen som du ska kontakta om du vill beställa en ny eller ändra en redan existerande plan.

Om du är intresserad av detaljplaneläggning, kontakta stadsarkitekt och stadsbyggnadschef Emina Kovacic. Om det redan konstaterats att du bör ansöka om planbesked, använd blanketten Ansökan om planläggning – planbesked som även finns under ”Relaterade dokument”.

Skicka sedan in ifylld blankett till planochbygg@karlshamn.se

Genom ett planbesked kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd få ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre. Mer information om planbesked och dess innehåll finns på Boverkets webbsida: Planbesked

Kostnaden för ett planarbete regleras i planavtalet enligt fastställd taxa. Det tas även ut en avgift för planbesked, detta görs oberoende om beskedet är positivt eller negativt. Planavgiften betalas i regel av den exploatör som önskar bygga på marken.