7. Styrdokument

Förtroendevalda och personal

7.15 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda (2024-03-25)
7.15.1 Regler för kommunalt partistöd (2024-02-19)
7.16 Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (2012-12-18)
7.18.1 Policy mot mutor och andra oegentligheter (2014-11-06)
7.18.4 Riktlinjer för representation och gåvor anställda och förtroendevalda (2023-05-09)

7.19 Policy för hållbar personalpolitik (2022-05-23)
7.50 Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i Karlshamns kommun (2017-04-04)
7.50. 1 Riktlinjer för resor (2018-11-13)
7.74 Riktlinjer för intern säkerhet (2023-11-28)

7.63 Arvodesbestämmelser för röstmottagare (2024-02-12)
7.68 Riktlinjer för politiska sekreterare (2023-04-11)
7.75 Riktlinjer för Karlshamns kommuns ägande och förvaltande av kommunens konstsamling (2023-12-19)

Säkerhet, kris, IT, kommunikation och sammanträdesrum

7.24 Säkerhetspolicy för Karlshamns kommun(2019-09-23)
7.24.1 Riktlinjer för hantering av hemliga handlingar enligt säkerhetsskyddslagen (2022-11-08)
7.24.2 Riktlinjer för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar enligt säkerhetsskyddslagen (2023-03-14)
7.44 Riktlinjer för hjärtstartare i Karlshamns kommun (2020-03-10)
7.45 Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år 2018-2022 (2018-04-18)

7.53 Policy för informationssäkerhet och dataskydd för åren 2024-2028 (2024-02-19)
7.53.1 Riktlinjer för dataskydd (2019-10-15)
7.54.1 Riktlinjer för IT och informationssäkerhet användare (2019-03-26)
7.54.2 Riktlinjer för IT och informationssäkerhet förvaltning (2019-03-26)

7.69 Policy för kommunikation (2023-05-22)
7.56 Regler för Karlshamnsförslaget (2019-04-08)
7.57 Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap (2020-01-09)
7.58 Föreskrift för förvaring av brandfarliga vätskor (2021-09-17)
7.59 Brandskyddsplan (2022-10-17)

7.62 POSOM-plan (2022-02-08)
7.62.1 Genomförande av POSOM-insats (2021-11-10)
7.62.2 Funktioner och roller i POSOM-grupp (2021-11-10)
7.65 Riktlinjer Rådhusets sammanträdesrum (2022-05-23)
7.70 Teknik- och digitaliseringspolicy  (2023-05-22)

7.71 Grafisk profil för Karlshamns kommun (2023-05-09)
7.83 Plan för ledning av verksamheten vid samhällsstörningar och extraordinära händelser samt under höjd beredskap (2024-06-11)

Förskola och fritidshem

7.73 Riktlinjer och regler gällande förskolor och fritidshem I Karlshamns kommun  (2021-12-14)
7.79 Riktlinjer för bedömning av trafikyttranden till beviljande av skolskjuts (2024 02 22)

Omsorg och stöd

7.72 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (2023-08-24)
7.81 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (2024-02-22)
7.82 Riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer (2024-02-22)

Ekonomi och verksamhetsstyrning

7.27 Finanspolicy för Karlshamns kommun (2017-07-12)
7.28 Policy för investeringar och leasing i Karlshamns kommun (2017-01-13)
7.28.1 Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för investeringar och leasing i Karlshamns kommun (2017-01-13)
7.29 Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning (2014-06-12)
7.30 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar (2019-01-01)

7.32 Riktlinjer för sponsring (2024-02-19)
7.33 Policy för upphandling och inköp (2022-10-03)
7.33.1 Riktlinjer för upphandling och inköp (2022-10-25)
7.36 Styrmodell för Karlshamns kommunkoncern (2023-11-06)
7.37 Riktlinjer för styrdokument (2023-10-24)

7.38 Intern kontroll – tillämpningsanvisningar (2013-01-28)
7.38.1 Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning, kapitel 8 (2013-01-28)
7.38.2 Intern kontrollplan (2013-01-28)
7.38.3 Uppföljning – Intern kontroll (2013-01-28)
7.38.4 Rapportering av gjord kontroll för enskild rutin (2013-01-28)

7.41 VA-plan (2022-06-28)
7.41.1 Bilaga Utbyggnadsplan (2022-06-28)
7.42 Regler för flaggning på kommunala byggnader (2023-11-06)
7.43 Måltidspolicy för Karlshamns kommun 2024-2027 (2024-02-19)
7.46 Policy för Idéburet Offentligt Partnerskap i Karlshamns kommun (2017-01-25)

7.47 Riktlinjer för exploateringsavtal (2017-02-17)
7.48 Riktlinjer för markanvisningar (2017-02-17)
7.49 Program med mål och riktlinger för privata utförare 2022-2026 (2022-12-12)
7.51 Riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel (2017-04-04)
7.52 Policy – Stöd till socialt företagande (2018-04-18)

7.55 Folkhälsopolicy 2024-2026 (2024-05-20)
7.55.1 Riktlinjer för folkhälsoarbetet (2023-12-19)
7.60 Riktlinjer för barnrättsarbete (2021-03-09)
7.60.1 Checklista till riktlinjer för kommunens barnrättsarbete
7.61 Cykelpolicy (2017-12-27)

7.67 Biblioteksplan och medieplan 2022-2024 (2022-11-07)
7.78 Regler för utmaning av kommunal verksamhet (2024-02-19)
7.80 Plan för samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2024 (2023-11-28)

Val

7.64 Riktlinjer för samhällsinformerande verksamhet i samband med val (2022-04-12)