Markarbeten

Inom områden med detaljplan krävs marklov för att ändra höjdläget  på tomter avsevärt (ca 0,5 m). I vissa fall krävs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

I vår digitala karttjänst kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet. Ska hela tomtens nivåer ändras så kan däremot marklov behövas. Murar ingår inte i marklov utan kräver bygglov.

Den färdiga markhöjden behöver framgå av handlingarna i bygglovsansökan där du redovisar en marksektionsritning.

Arbeten får inte påbörjas förrän marklov har beviljats och startbesked har utfärdats.

Marklov upphör att gälla om arbetena inte har påbörjats inom två år eller är färdigställda inom fem år.

Tänk på att vissa åtgärder, utanför och inom detaljplanelagt område, kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning. Det gäller strandskyddsdispens, anmälan om grävning i förorenad mark, tillstånd för att spränga (söks hos polisen) med mera.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • Situationsplan, markplaneringsritning (lämplig skala 1:400)
  • Sektioner/snitt som beskriver höjdförändringarna. Befintlig och ny marknivå.