Kommunrevision

Revision är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom kommunen.

Den övergripande uppgiften för kommunens revisorer är att granska att verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom de ekonomiska ramar som bestämts.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet granska, bedöma och främja verksamheten.

Revisorernas uppdrag regleras genom kommunallagen och genom det reglemente som kommunfullmäktige beslutar om för revisorernas uppdrag. Vidare sker uppdraget i enlighet med god revisionssed, vilken utgår från den kommunala sektorns förhållanden.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Vilka är kommunens revisorer?

Revisorerna är förtroendevalda kommunmedborgare och måste enligt kommunallagen vara minst fem till antalet. I Karlshamn har kommunfullmäktige valt att välja sju revisorer. Ordföranden utses av oppositionen.

Revisorerna som är valda 2023-2026:

Jan-Åke Berg (S), ordförande
Lars-Inge Kjellberg (S), 1:e vice ordförande
Per-Ola Johansson (M), 2:e vice ordförande
Pierre Andrén (SD)
Torbjörn Widebrant (M)
Jonas Lingvärn (SD)
Thomas Nilsson (C)