Inackorderingsbidrag

Elever som behöver inackordering till följd av skolgången i kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning kan ansöka om inackorderingsbidrag till och med det första kalenderhalvåret det år då ungdomarna fyller 20 år. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Inackorderingsbidraget utgår under fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Ansökan avser ett läsår, ny ansökan ska lämnas in för varje nytt läsår. För att ersättning ska utgå krävs att ansökan sänds in senast vid vårterminens slut det läsår ansökan avser. Om studierna avbryts, minskar i omfattning från heltid till deltid eller om eleven flyttar hem, skall detta omedelbart anmälas till utbildningsförvaltningen i Karlshamn.

För att bidrag skall utgå krävs

  • att eleven är folkbokförd i Karlshamn
  • att eleven går i kommunal gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning
  • att eleven är mottagen enligt skollagen 16 kap 44 § (förstahandsmottagande) och att eleven är under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst två timmar per dag eller
  • att resvägen uppgår till minst 40 km enkel resa
  • att eleven inte samtidigt uppbär resebidrag

Elever som blir mottagna i andra hand (frisök) är inte berättigade till inackorderingsbidrag.

Endast om ansökan om inackorderingsbidrag avslås får den sökande ett skriftligt meddelande.

Utbetalning sker till den bank och det konto som anges på ansökan. Ange även bankens clearingnummer. Anges inte något bankkonto sänds ersättning på utbetalningsavi till den som anges som betalningsmottagare på ansökan – utbetalning sker dock alltid till eleven om denne är myndig. Bidraget utbetalas en gång per månad, i september och maj. För elever som går i fristående gymnasieskolor, folkhögskolor, riksinternatskolor, RH-anpassade utbildningar samt för utlandssvenska elever gäller att Centrala Studiestödsnämnden (CSN)  ansvarar för stöd till inackordering och ansökan görs till CSN.

Om du inte längre uppfyller villkoren för inackorderingsbidrag är du skyldig att återbetala för återstående tid.