Önska eller byta grundskola

Alla barn i Sverige som är mellan 6 och 16 år omfattas av skolplikt. Grundskolans verksamhet består av förskoleklass, årskurs 1-9 och anpassad grundskola. Skolplikten innebär att du som vårdnadshavare är skyldig att lämna ditt barn till skolan. Den innebär också att hemkommunen är skyldig att erbjuda utbildning utifrån skolans styrdokument.

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform för barn från och med höstterminen året de fyller 6 år. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får en naturlig övergång mellan förskola och skola. Förskoleklassen följer skolans läsårstider och tiderna är förlagda måndag till torsdag.

I Karlshamns kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Verksamheterna kan variera på våra skolor, några har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 6, medan andra endast har årskurserna 7-9. Du kan se på respektive skolas webbsida vilka årskurser de har.

Hitta på sidan

Inflyttning

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Karlshamns kommun har du möjlighet att lämna önskemål om skolplacering för ditt barn.

E-tjänst: Ansökan om skolplacering på kommunala grundskolor 

Information gällande ansökan

 • Vid gemensam vårdnad ska ansökan signeras av samtliga vårdnadshavare innan ansökan kan behandlas
 • Är barnet inte folkbokfört i Karlshamns kommun bör ansökan kompletteras med underlag som styrker barnets framtida folkbokföringsadress
 • Det går inte att garantera att syskon får plats på samma skola vid inflyttning då varje årskurs hanteras var för sig
 • Önskemål om skola kan påverka rätten till skolskjuts
 • Har du eller barnet skyddade personuppgifter gör du ansökan via blankett. Kontakta Servicecenter för blankett

Grundskolor i kommunen

På sidan ”Hitta grundskolor” kan du läsa mer om respektive skola och det finns en karta där du kan se vilka grundskolor som ligger nära barnets folkbokföringsadress

Hitta grundskolor

Ansökan om skolplacering vid inflyttning

Ansökan om skola gör du via vår e-tjänst eller i undantagsfall via blankett.

 • Du kan önska upp till tre skolor
 • Önskemål om skola kan påverka elevens rätt till skolskjuts
 • E-tjänsten kräver att samtliga vårdnadshavare har BankID.

E-tjänst: Ansökan om skolplacering på kommunala skolor vid inflyttning

Blankett används i undantagsfall då ansökan om inflyttning ska göras av:

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten.

Blanketten laddas ner eller finns att få på Servicecenter på Rådhuset i Karlshamn.

Blankett: Ansökan om skolplacering på kommunal grundskola vid inflyttning

Skolbyte

Skolbyte för kommunala grundskolor genomförs vid två tillfällen per läsår. Skolbytet avser skolstart nästkommande termin.  Skolbyte på grund av ändrad folkbokföringsadress inom kommunen samt skolbyte från fristående skolor sker löpande.

Om barnet inte får plats på önskad skola är barnet kvar på sin nuvarande skola om du inte i ansökan accepterat plats på annan skola nära hemmet.  Skolbyte sker i mån av plats.

Ansökan om skolbyte

Ansökan om skolbyte gör du via vår e-tjänst eller i undantagsfall via blankett.

 • Du kan önska upp till tre skolor
 • Önskemål om skola kan påverka elevens rätt till skolskjuts

E-tjänsten kräver att samtliga vårdnadshavare har BankID.

E-tjänst: Ansökan om skolbyte på kommunala skolor 

Blankett används i undantagsfall då ansökan om skolbyte ska göras av:

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten.

Blanketten laddas ner eller finns att få på Servicecenter på Rådhuset i Karlshamn.

Blankett: Ansökan om skolbyte på kommunal grundskola

Skolbyte på grund av flytt inom Karlshamns kommun

Barnet har rätt att behålla sin skolplacering även om familjen flyttar inom kommunen, dock kan eventuell rätt till skolskjuts försvinna.

Skolbyte på grund av flytt inom kommunen hanteras löpande eller månaden innan önskat skolbytesdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tillräckligt god tid.

Skolbyte från fristående skola

Skolbyte från fristående skola till kommunal grundskola hanteras löpande, eller månaden innan önskat skolbytesdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tillräckligt god tid.

Beslut om skolplacering

Ansökan om skolplacering vid inflyttning hanteras löpande, dock tidigast månaden innan önskat skolstartsdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tillräckligt god tid

Beslut om skolplacering är definitiva skolplaceringar, därmed kan du inte tacka nej till en skolplacering om barnet fått skolplacering på en kommunal grundskola.

Beslut om skolplacering skickas med post till barnets folkbokföringsadress.

Beslut om skolbyte

Skolbyten kan endast beviljas i mån av plats och är definitiva byten, vilket betyder att du inte kan ångra dig om barnet beviljats skolbyte. Om byte beviljas förlorar barnet sin placering på nuvarande skola och platsen kan gå till ett annat barn.

I första hand placeras barnet utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Alla barn har rätt att få en plats på en skola enligt närhetsprincipen. Det betyder inte att ditt barn är garanterat en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

Om det finns fler sökande än lediga platser på önskad kommunal skola fördelas eleverna enligt fastställda urvalskriterier och principer.

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering nedan.

Om det inte finns någon ledig plats på de önskade skolorna avslås ansökan och barnet behåller sin nuvarande skolplacering.

Önskemål om skolbyte till en fristående skola

Om du önskar att ditt barn ska byta till en fristående skola görs ansökan direkt till den skolan. De fristående skolorna har egna antagningsprocesser och kan inte sökas via kommunens e-tjänst. Om barnet får plats på den fristående skolan ska detta anmälas via kommunens e-tjänst för utflyttning.

E-tjänst: Anmälan om skolbyte/utflyttning till en fristående skola

Utflyttning

Om du har barn som går i kommunal skola i Karlshamns kommun, och ni planerar att flytta från kommunen och barnet ska byta skola, måste ni anmäla detta. Anmälan görs via e-tjänst

E-tjänst: Anmälan om utflyttning från Karlshamns kommun

Skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse

Om ni ska flytta utomlands, men inte utvandra hos Skatteverket måste ni göra en ansökan om skolpliktens upphörande till Karlshamns kommun.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt. Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten.

Viktig information gällande ansökan

 • Intyg från mottagande skola i utlandet måste bifogas
 • Vid gemensam vårdnad ska ansökan signeras av samtliga vårdnadshavare innan ansökan kan behandlas

Blanketten laddas ner eller finns att få på skolorna i Karlshamn.

Blankett: Ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse

Ansökan ska lämnas till rektor på barnets nuvarande skola.

Vid bedömning om en bosättning i annat land är varaktig, är de faktiska förhållandena avgörande. Det ska handla om en verklig och varaktig bosättning på den utländska orten. Det är inte möjligt att generellt ange en viss minsta tid för att bosättningen i utlandet ska anses varaktig.

Skolplacering utifrån det fria skolvalet i Karlshamns kommun

Så långt det är möjligt ska eleven placeras på den skola som vårdnadshavare önskar. Om en skola får fler ansökningar än det finns platser, placeras elever på andra skolor enligt de principer som fastställts av utbildningsnämnden. 

Elever placeras efter följande kriterier och vad dessa innebär i praktiken går att läsa i förklaringarna nedan:

 • Externa elever med särskilda skäl
 • Närhetsprincipen med relativ närhet
 • Syskonförtur med relativ närhet
 • Annan skola så nära elevens folkbokföringsadress som möjligt
 • Jämn fördelning av elever mellan skolor
 • Har du som vårdnadshavare önskat en skola genom fria skolvalet så har ansvarar du själv för att ombesörja transport till och från skolan och har inte rätt till skolskjuts.

Relativ närhet
Relativ närhet innebär skillnaden i avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och önskad skola respektive folkbokföringsadress och en alternativ skola. Det som räknas är skillnaden i avstånd till den sökta skolan jämfört med en alternativ skola i närheten.  Den elev som har längsta relativa avstånd till den alternativa skolan har rätt till platsen på önskad skola.

Elev 2 har rätt till platsen på Skola 1 eftersom 400 är större än 50.
Elev 2 hade behövt gå 400 m extra till näst närmsta skolan medan Elev 1 bara behöver gå 50 m extra.

Syskonförtur
Hänsyn till syskon tas för de elever som har samma relativa närhet. Syskonförtur gäller om eleven har syskon som går på den sökta skolan under det läsår ansökan avser. Syskonförtur omfattar barn folkbokförda i samma hushåll (ej nödvändigtvis biologiska syskon).