Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ (informationsbrev från vårdgivare till elever och vårdnadshavare)

Enligt skollagen ska elevhälsans medicinska insatser, tidigare kallad skolhälsovården, erbjuda hälsofrämjande och förebyggande insatser till elever under skoltiden. För att ständigt förbättra arbetet med elevers hälsa finns ett Nationellt kvalitetsregister, EMQ. Det är verksamheten samt skolsköterskor och skolläkare som utvecklar, driver och överför uppgifter till EMQ. Syftet med kvalitetsregistret är att möjliggöra ett kontinuerligt förbättringsarbete, skapa en likvärdig elevhälsa samt bedriva forskning. Inhämtade hälsouppgifter från hälsoundersökningar och hälsosamtal sammanställs i kvalitetsregistret.

Det går endast att se resultat på elevers hälsa på gruppnivå, vilket innebär att enskild elev inte kan identifieras. Vill du veta vilka enskilda hälsouppgifter som kvalitetsregistret följer upp, kan du läsa det på EMQ:s webbplats. Elevers personnummer inhämtas för forskning och för det behövs ett godkännande från en etikprövningsnämnd. Kunna identifiera elev utifrån dennes rättigheter.

Dina rättigheter

  • Din medverkan i kvalitetsregistret är frivillig och påverkar inte de insatser som skolsköterskan och skolläkaren erbjuder
  • Uppgifter skyddas enligt svensk lag och får enbart användas i syfte att utveckla vården och till forskning
  • Du kan tacka nej till att dina uppgifter överförs till kvalitetsregistret, meddela i så fall skolsköterskan
  • Du har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter samt rätten till begränsning av uppgifter
  • Om du inte tackat nej, men ångrar dig och inte vill att dina att uppgifter överförs till kvalitetsregistret, meddela skolsköterskan. Du har då rätt att få alla uppgifter raderade i kvalitetsregistret
  • Om du tackat nej till att uppgifter överförs till kvalitetsregistret och i efterhand vill medverka, meddela skolsköterskan

Mer information om kvalitetsregister finner du på EMQ:s och kvalitetsregistrets webbplats.

Vad är nationella kvalitetsregister?

Syftet med nationella kvalitetsregister är att insamlade uppgifter ska användas till att förbättra hälso‐ och sjukvårdens arbete med vården, främja hälsa och förebygga ohälsa. På nationell, regional och lokal nivå kan hälso‐ och sjukvården följa och se förändringar av elevers hälsa över tid samt jämföra olika arbetssätt och behandlingsmetoder. Det är av stor vikt att så många som möjligt lämnar sitt bidrag till kvalitetsregistren, vilket ökar tillförlitligheten på resultat och utvärdering. Resultaten ska användas i verksamheternas kontinuerliga förbättringsarbete för att uppnå en jämn standard av tjänster och vård i Sverige.

Registrering och hantering av dina uppgifter

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på rättslig grund. Uppgifter i patientjournalen från hälsoundersökningen och hälsosamtalet samlas in. Vill du veta vilka enskilda uppgifter som finns i kvalitetsregistret kan du läsa mer på EMQ:s webbplats. Uppgifterna får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning. Uppgifter får, efter sekretessprövning, lämnas ut för något av dessa tre ändamål.

Sekretess

Uppgifterna skyddas av hälso‐ och sjukvårdssekretessen i Offentlighets‐ och sekretesslagen. I sam‐ manställningar som visas går det inte att identifiera uppgifter om dig/ditt barn som enskild person. För forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd och centralt personuppgiftsansvarig.

Säkerhet

Dina/ditt barns uppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Det finns särskilda krav som bl.a. innebär att bara den som har behov av uppgifterna får ha tillgång till dem. Det finns en systematisk kontroll som säkerställer att ingen obehörig tagit del av uppgifterna samt att inloggning för att ta del av uppgifter sker på ett säkert sätt. Uppgifterna skyddas också genom kryptering.

Åtkomst

Vårdgivare får endast ta del av de uppgifter som de lämnar till kvalitetsregistret. Ingen annan vårdgivare har åtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan behörig personal hos Centralt personupp‐ giftsansvarig ta del av barnets uppgifter i syfte att se om data är riktiga.

Gallring

Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården. För vissa register kan aktuell arkivmyndighet besluta att uppgifterna sparas tillsvidare för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Rättigheter

Medverkan i kvalitetsregistret är frivillig och påverkar inte de tjänster eller den vård som du/ditt barn får av skolsköterska eller skolläkare. När du tagit del av informationen i informationsbrevet och inte vill att ditt barn ska var med i kvalitetsregistret, kontakta skolsköterskan. Du kan när som helst ångra ditt beslut och få ditt barns uppgifter raderade från kvalitetsregistret och rätt att begära rättelse av uppgifterna samt rätten till begränsning av uppgifter. Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till ditt barns uppgifter. Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om ditt barn (s.k. registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till Registerhållare för EMQ.

Adress till registerhållare finns på EMQ:s webbplats på sidan under ”kontakt”.

Du har även rätt till skadestånd om ditt barns uppgifter hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

Personuppgiftsansvar

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats är Region Östergötland. Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att hälsouppgifter om ditt barn samlas in och lämnas ut till EMQ.

Kontaktuppgifter för kvalitetsregistret, EMQ

Adress till registerhållare finns på EMQ:s webbplats på sidan under ”kontakt”.