Start av enskild förskola/fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg

Sedan flera år gäller som huvudprincip fri etableringsrätt inom bland annat barnomsorgen. Detta är reglerat i skollagen och innebär en rätt till godkännande under förutsättning att vissa grundkrav uppfylls och att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen och eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av kommunen. En verksamhet som godkänts har också rätt till bidrag från kommunen.

Kommunen är inte huvudman för verksamheten och inte heller juridiskt ansvarig. Däremot har kommunen tillsynsansvaret vad gäller enskilda förskolor, fritidshem och bidragsberättigad pedagogisk omsorg.

Ansökan görs till Karlshamn kommun, Utbildningsnämnden. Kommunen prövar ansökan om godkännande och lämnar beslut. Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Den som ansöker om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem genom nyetablering av en fristående enhet eller godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 15 000 kr i avgift till kommunen i samband med att ansökan lämnas in. (Avgiften regleras årligen från och med 2020 enligt konsumentprisindex). Ärendet kommer inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.