Miljökonsekvensbeskrivning

I denna del finns en miljökonsekvensbeskrivning vilken analyserar planens konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Karlshamns kommun har goda förutsättningar för att aktivt och långsiktigt delta i arbetet med omställning till ett hållbart samhälle. Översiktsplanen har som övergripande mål att kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt där en social, ekologisk och ekonomisk dimension beaktas och planen visar på hur detta kan ske.