Havsplan för Blekinges kustkommuner

Kommunfullmäktige i Karlshamn antog förslaget till havsplan för Blekinges kustkommuner den 18 november 2019. Beslutet fick laga kraft den 18 december 2019. Även Sölvesborg, Ronneby och Karlskrona kommuner har antagit havsplanen.

Planens bakgrund och syfte

Blekinges kustkommuner (Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommuner) har tagit fram ett förslag för hur havet ska användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet för att öka förutsägbarheten för den som bedriver någon form av verksamhet till havs.

Geografiskt har havsplanen avgränsats till ett område som sträcker sig 300 meter från land och öar ut till och med territorialhavet. Planen omfattar endast havet – inte rena skärgårds- och kustfrågor. Innehållsmässigt redovisas förutsättningar och ställningstaganden för följande intressen: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring av material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur.

Kommun och stat har ett överlappande planeringsansvar i stora delar av territorialhavet. Nationella havsplaner har tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) parallellt med den kommunala planeringen. Det är därför viktigt att Blekinges kustkommuner har tagit ställning i de frågor som vi ser är viktiga för just vårt havsområde. Med en egen och aktiv havsplanering har vi strävat mot ett gynnsamt samspel med den statliga havsplaneringen.

Havsplanen är en ändring av respektive kommuns översiktsplan och består av en planbeskrivning, en plankarta med tillhörande teckenförklaring, en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande som redovisar de synpunkter som lämnats under processens gång och kommunernas svar på dessa samt en sammanfattning. Yttranden i sin helhet finns tillgängliga på stadsbyggnadsavdelningen. Havsplanen finns tillgänglig under relaterade dokument. Under relaterade länkar finns en länk till Blekinges havsplan som webbkarta.