Grönstrukturplan


Lilla Kroksjön i Långasjönäs naturreservat.

 

Grönstrukturplanen togs fram 2006 av kommunens gatu- och parkenhet och reviderades 2012. Planen är ett sätt att belysa och hantera konflikter mellan den förtätning som sker i kommunens tätorter och möjligheten för grönskan att växa. Grönstrukturplanen är tänkt att fungera som ett instrument som ska säkerställa gröna frågor i kommunens planering. På så sätt ska fragmentering av grönstrukturen motverkas och grönområdens kvalitéter säkerställas.