Detaljplaneprocessen

Under arbetet med att ta fram en detaljplan skall en mängd frågor utredas och diskuteras. Det kan exempelvis handla om naturvärden, kulturvärden, buller eller dagvatten. Alla som berörs såsom markägare, grannar, myndigheter och intresseföreningar ska även få tillfälle att lämna sina synpunkter på hur planen bör utformas.

Planprocessen regleras i första hand av plan- och bygglagen som bland annat beskriver hur processen ska gå till. Processen kan dock se lite olika ut beroende på om planen stämmer överens med översiktsplanen och i vilken utsträckning den bedöms påverka miljön och allmänna intressen. Nedan kan du se en illustration samt läsa mer om de faser som ett planarbete innehåller.

Hitta på sidan

Planarbetets olika skeden

Planbesked

När en ansökan om planläggning kommit in till stadsbyggnadsavdelningen görs en bedömning av om ansökan stämmer med kommunens översiktsplan, riksintressen med mera. Det är oftast en exploatör eller markägare som ansöker om en ny detaljplan men i vissa fall är det kommunen som väljer att starta en planprocess.

Det är byggnadsnämnden som beslutar om en planläggning ska ske. Detta beslut kallas för planbesked och kan inte överklagas.

Samråd

Ett förslag till detaljplan sänds på samråd till olika myndigheter och sakägare som berörs av planen. Tiden för samråd är normalt tre veckor och de som vill kan under denna tid lämna sina synpunkter på förslaget.

Alla synpunkter samlas sedan tillsammans med tjänstemännens kommentarer i en så kallad samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas och uppdateras utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Det uppdaterade förslaget skickas sedan ut på granskning där de berörda åter igen får möjlighet att lämna sina synpunkter. Tiden för granskning är oftast tre veckor men kan, vid vissa tillfällen, vara kortare.

Efter granskningen samlas alla synpunkter och tjänstemännens kommentarer i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Efter granskningen gör kommunen de eventuella ändringar som måste göras innan planen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet informeras de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen. De som vill överklaga planen har tre veckor på sig efter det att beslutet satts upp på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Beslutet att anta en översiktsplan eller detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat eller när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva kommunens antagandebeslut.