Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan bidrar till att utveckla ett likvärdigt stöd genom att låta alla förskolor och skolor, utifrån förutsättning och behov, få tillgång till personal med fördjupad kompetens.

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar ett team med specialpedagoger, psykologer, logoped och skolkurator som leds av enhetschefen för den strategiska elevhälsan.

Kommunens förskolor och skolor kan ansöka om stöd via rektor och elevhälsa i samarbete med vårdnadshavare.

Psykologer inom förskola och skola

Psykologer bidrar med psykologisk kompetens och genomför i särskilda fall utredningar av elever samt bidrar genom handledning och konsultation till skolpersonal med psykologisk kunskap om elevers psykiska hälsa, förutsättningar för lärande och behov av stöd på individ- grupp- och organisationsnivå.

Skolkurator – samordnare

Samordnare för kuratorer arbetar främst med stöd till skolornas kuratorer/lokal elevhälsa genom handledning, kompetens-och verksamhetsutveckling inom det psykosociala området. De kan även i särskilda fall leda grupputvecklande samtal i skolklasser och medverka vid svår konflikthantering.

Logoped

Logopeden arbetar främst med handledning, konsultation och utbildning till pedagoger i förskola och grundskola om barn och elevers språkutveckling. Logopeden kan i särskilda fall utföra språkliga utredningar och har samarbete med Region Blekinge.

Specialpedagoger förskola

Specialpedagogerna har som övergripande uppdrag att ge stöd till förskolepedagogerna att se möjligheter och undanröja hinder i barns lärmiljöer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Handledning
  • Rådgivning
  • Observation i verksamhet
  • Vid behov delta i samtal med vårdnadshavare
  • Vara ett stöd till pedagoger i upprättande av handlingsplaner
  • Kontakt med externa aktörer

Specialpedagoger grundskola – samordnare

Samordnare för specialpedagoger grundskola arbetar främst som stöd till skolornas specialpedagoger/lokal elevhälsa genom handledning, kompetens- och verksamhetsutveckling inom det specialpedagogiska området.