Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett samarbete mellan Karlshamns kommun, lokalpolisområde Karlshamn, Länsstyrelsen Blekinge och nationella brottsförebyggande rådet.

Syftet med Karlshamns lokala brottsförebyggande råd är att samordna kontakterna mellan kommunens verksamheter, polisen samt frivilligorganisationer för att förebygga brott och arbeta för ökad trygghet.

Målsättning

Målsättningen är att verka för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Karlshamns kommun genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottsförebyggande arbete. Alla som bor, lever och verkar i kommunen har en möjlighet att påverka det brottsförebyggande arbetet. Dialog och samverkan är nyckelord i detta sammanhang.

Organisation

En kommunal styrgrupp, organiserad under kommunstyrelsen, är det samverkande organet för brottsförebyggande frågor. Styrgruppen består av representanter från Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och representanter från berörda kommunala verksamheter samt polisen.

Verksamhet

Allt förebyggande arbete utgår i från kommunens och polisens gemensamma lägesbild. Lägesbilden ligger till grund för vilka insatser som bör göras utifrån det behov som framgår. Brottsförebyggande åtgärder kan syfta till att antingen påverka individers brottsbenägenhet eller förekomsten av brottsskapande situationer. Social prevention handlar om att tidigt uppmärksamma negativt avvikande beteende hos barn och ungdomar och att så tidigt som möjligt erbjuda stöd och hjälp. Det handlar dels om att försvåra genomförandet av brottsliga gärningar, men även öka risken för upptäckt.

Har du frågor?

Vid frågor kontakta brottsforebyggande@karlshamn.se.