Vad är inkomst

Exempel på skattegrundande inkomst (brutto=före skatt):

 • inkomst av tjänst
 • föräldrapenning överstigande garantinivån
 • pension
 • sjukpenning
 • sjukersättning/aktivitetsersättning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av statlig familjepenning
 • pensionsförmåner
 • livränta
 • vårdbidrag för funktionshindrade barn (ersättningsdel)
 • ersättning till familjehem (arvode/omkostnad)

Exempel på vad som ej räknas som inkomst:

 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • statligt studiemedel (både bidrags- och lånedelen)
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • handikappersättning
 • kommunalt bostadsstöd till personer med funktionsnedsättning
 • försörjningsstöd
 • föräldrapenning motsvarande garantinivå
 • pensionsförmåner, barn
 • underhållsbidrag/underhållsstöd
 • bidragsförskott
 • introduktionsersättning
 • etableringsersättning