Eldstad/kamin

Om du planerar att sätta in en ny kamin/eldstad/kassett/skorsten så ska du göra en anmälan till kommunen. Anmälan behövs också om du gör en väsentlig ändring av det som redan finns.

Du får inte sätta in en ny kamin/kassett/eldstad innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked.

Dessa handlingar ska du lämna in

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • kontrollplan för kamin/eldstad
  • planritning som visar kaminens placering inuti byggnaden och fasadritning som visar skorstenens höjd ( vid nyinstallation av kamin och skorsten).

Vid anslutning av ny eldstad till befintlig skorsten, krävs ingen fasadritning.

Skorstenen ska gå upp över nock och 1 meter över taktäckningen.

Att installera ett så kallat insatsrör eller gjuta på en ny skorstenskrona kräver inte anmälan.

När du har fått startbesked, kaminen är installerad och sotaren har varit och godkänt installationen så ska du skicka tillbaka ifylld kontrollplan till Stadsbyggnadsavdelningen. Du får absolut inte elda i kaminen innan sotaren har varit och godkänt installationen! När sotaren har godkänt och du fått dennes godkännande på kontrollplanen, samt du har skickat in kontrollplanen till kommunen, får du börja elda.

Detta är en ”väsentlig ändring”

Exempel på väsentlig ändring av kamin är:

  • ny eldstad har >3 kW effekt än föregångaren
  • byte av bränsleslag
  • anslutningen till skorstenen flyttas
  • skorstenen kompletteras på höjden

Om skillnaden i effekt inte går att fastställa, exempelvis till om den gamla eldstaden saknar märkning, krävs anmälan för den nya eldstaden av säkerhetsskäl.

Viktigt att tänka på

Eldstäder är avsedda för trivseleldning och ska inte användas som primär värmekälla. Följ eldningsinstruktionerna för just din eldstad. Om du inte har eldningsinstruktionerna är en bra tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme, och inte längre än 3–4 timmar åt gången. Låt alltid kaminen vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för brand ökar.

Läs gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) tips och råd om hur du eldar säkert hemma:

Umgås och trivs framför brasan (pdf)