Eldstad/kamin

Om du planerar att sätta in en ny eldstad så ska du göra en anmälan till kommunen. En anmälan behövs också om du gör en väsentlig ändring av det som redan finns.

Du får inte sätta in en ny braskamin, pelletseldad kamin, kökspanna eller insats innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked. En anmälan och startbesked krävs även om du ska installera andra eldstäder som vedeldat bastuaggregat, kakelugn, vedeldad köksspis (främst avsedd för matlagning), öppen spis eller en sättugn.

Dessa handlingar ska du lämna in

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • kontrollplan för eldstad och rökkanal
  • planritning som visar kaminens placering inuti byggnaden och fasadritning som visar skorstenens höjd ( vid nyinstallation av kamin och skorsten).
  • fasadritning som visar skorstenens höjd
  • CE-märkning, produktblad, prestandadeklaration eller liknande där eldstadens verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid (CO) framgår

Vid anslutning av ny eldstad till befintlig skorsten, krävs ingen fasadritning.

Skorstenen ska gå upp över nock och 1 meter över taktäckningen.

Att installera ett så kallat insatsrör eller gjuta på en ny skorstenskrona kräver inte anmälan.

En nyinstallerad eldstad ska enligt Boverkets byggregler uppfylla kraven i tabellen nedan:

CO vol. % (max)

Värdena gäller för torr gas vid 13 % O2

Verkningsgrad % (min)
Braskaminer0,12 vol.%65 %
Pelletseldade kaminer0,024 vol.%79 %
Kökspannor0,12 vol.%65 %
Insatser 0,12 vol.%65 %

 

Om du önskar att installera en ny braskamin, pelletseldad kamin, kökspanna eller insats som inte uppfyller kraven på lägsta verkningsgrad och högsta utsläpp kan startbesked inte beviljas och du får inte installera och använda eldstaden.

Vedeldade bastuaggregat, kakelugnar, vedeldade köksspisar (främst avsedda för matlagning), öppna spisar, sättugnar och andra eldstäder är undantagna från kraven på lägsta verkningsgrad och högsta utsläpp men ska ändå anmälas till kommunen och få startbesked innan installation.

När du har fått startbesked, kaminen är installerad och sotaren har varit och godkänt installationen så ska du skicka tillbaka ifylld kontrollplan till Stadsbyggnadsavdelningen. Du får absolut inte elda i kaminen innan sotaren har varit och godkänt installationen! När sotaren har godkänt och du fått dennes godkännande på kontrollplanen, samt du har skickat in kontrollplanen till kommunen, får du börja elda.

Detta är en ”väsentlig ändring”

Exempel på väsentlig ändring av kamin är:

  • byte av eldstad som medför andra egenskaper än den tidigare (som till exempel förändrad effekt, annan verkningsgrad eller förändrade rökgastemperaturer)
  • byte av bränsleslag
  • anslutningen till skorstenen flyttas
  • skorstenen kompletteras på höjden

Om skillnaden i effekt inte går att fastställa, exempelvis till om den gamla eldstaden saknar märkning, krävs anmälan för den nya eldstaden av säkerhetsskäl.

Vill du installera en begagnad eldstad?

Om du vill installera en begagnad eller äldre kamin till en befintlig skorsten i ditt bostadshus så kan det vara möjligt trots att kaminen saknar uppgifter om verkningsgrad och utsläpp. Eldstaden behöver vara anpassad till byggnadens ålder och karaktär för att det ska vara ett skäl att anpassa kraven med hänsyn till varsamhetskravet och byggnadens kulturvärden. Vid installation av äldre kaminer finns det alltid en risk att startbesked nekas och du får inte installera och använda eldstaden.

Vad som menas med anpassad till byggnadens ålder och karaktär får bedömas i det enskilda fallet utifrån vad som tidigare rimligen hade kunnat finnas i rummet och byggnaden.

Viktigt att tänka på

Eldstäder är avsedda för trivseleldning och ska inte användas som primär värmekälla. Följ eldningsinstruktionerna för just din eldstad. Om du inte har eldningsinstruktionerna är en bra tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme, och inte längre än 3–4 timmar åt gången. Låt alltid kaminen vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för brand ökar.

Läs gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) tips och råd om hur du eldar säkert hemma:

Umgås och trivs framför brasan (pdf)