Skapande skola

Utbildningsförvaltningen ansvarar för att eleverna i de kommunala skolorna får ta del av statens bidrag till Skapande skola, som Kulturrådet fördelar.

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Barn och elever ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande!

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Sedan 2016 påtalar staten att Skapande skola-bidrag och kulturinsatser kan vara en väg till integration för nyanlända barn i skolorna. Olika kulturuttryck kan underlätta för kommunikation och lyfta barns förmågor innan det svenska språket är på plats.