Vision Karlshamn 50 000

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Vår vision är att fler människor väljer att bosätta sig i Karlshamn lockade av stadens vackra läge vid havet, det rika kulturlivet och den trygga miljön med spännande utvecklingsmöjligheter för alla åldrar. Näringslivsklimatet attraherar nya företagsetableringar som skapar fler arbetstillfällen inom olika områden. Under 2024 kommer visionen att revideras.

Varför vill vi bli så många som 50 000 invånare? Vi behöver fler människor i arbetsför ålder för att ekonomin ska utvecklas positivt. En god ekonomi gör det möjligt för både företag och kommun att utveckla sina verksamheter och på så vis säkra riktigt bra skola och omsorg.

Tillsammans med representanter från näringslivet har vi gemensamt enats om att skapa förutsättningar för att kommunen ska växa och på sikt bli 50 000 invånare. ​Utifrån den gemensamma visionen arbetar kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.

Fokusområden:

Boende
Kompetensförsörjning
Attraktionskraft
Hållbarhet ska genomsyra alla satsningar

Boende

Tillsammans med näringslivet behöver vi skapa förutsättningar för att på lång sikt kunna öka antalet boende. Detta gör vi genom att satsa på skola, omsorg, nya bostadsområden och en livsmiljö som attraherar nya invånare och bidrar till att befintliga invånare väljer att stanna kvar.

Kompetensförsörjning

God kompetensförsörjning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett livskraftigt samhälle. Idag är brist på kompetens ett tillväxthinder för många verksamheter. Därför är det viktigt att attrahera människor från övriga Sverige och från andra delar av världen med kompetenser som matchar företagens och kommunens behov.

Attraktionskraft

Valet av plats är mer än arbete. Livsfas och livsstil spelar en allt större roll i valet av livsplats, samtidigt som arbetets funktion som meningsskapare i livet minskar. En bättre plats, bostad och framtid motiverar människor att flytta. Platsattraktivitet förutsätter samverkan mellan näringsliv och kommun. För att lyckas behöver vi bygga vidare och lyfta fram våra styrkor i samverkan med övriga aktörer.

Hållbarhet

För att kunna växa och bli fler i Karlshamn är de stora investeringarna en viktig drivkraft. Samtidigt behöver vi ställa om till en hållbar utveckling. För att lyckas krävs tillgång till grön energi och spetskunskaper inom hållbar utveckling – både när det handlar om låg klimatpåverkan, social hållbarhet och ekonomi.

Gå till Översiktsplan 2030 för Karlshamns kommun.