Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad

Till översiktsplanen hör även en bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Bevarande- och utvecklingsplanen avser att underlätta ett bevarande och en utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta innerstad.

Innehållet berättar, tillsammans med värderingen av bebyggelsen, om vad som är viktigt från kulturmiljösynpunkt inom riksintresset, dess gator, kvarter och bebyggelse och vilka förändringar som är möjliga. Vår förhoppning är att vi, genom att aktivt ta ställning till våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer väcker stolthet och intresse hos våra medborgare, fastighetsägare och olika myndigheter vars små och stora beslut dagligen påverkar vår fysiska miljö.

Använd gärna den här karttjänsten för att söka information om byggnader och kvarter i rutnätsstaden.