Hur ansökan går till, steg för steg 

 

 

 

1 – Kontakt tas

Du, eller den person som företräder dig tar kontakt med en biståndshandläggare vid omsorgsförvaltningen. Alternativt skickas en ansökningsblankett till förvaltningen och biståndshandläggaren tar därefter kontakt.

2 – Information

Biståndshandläggaren lyssnar in synpunkter och information från dig eller din företrädare, och informerar sedan om handläggningsförfarandet.

3 – Ansökan

Du avgör om nu om du vill ansöka om hjälp och stöd, förtydligar vad ansökan avser. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt.

4 – Utredning

För att utreda behovet av hjälp och stöd gör biståndshandläggaren ett hembesök.

I samband med sjukhusvård och om det efter sjukhusvistelsen finns utökade eller andra behov av hjälp och stöd, tar sjukhuset kontakt med vårdplaneringsteamet. Vanligen sker därefter en vårdplanering på sjukhuset eller via webbkamera. Vårdplanering innebär ett möte mellan den enskilde, eventuellt anhörig eller annan person som företräder den enskilde, biståndshandläggare samt sjukvårdspersonal från sjukhuset och hemsjukvården.

I biståndshandläggarens utredning om hjälpbehovet behövs ibland ytterligare information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal.

5 – Prövning

Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och med stöd av de riktlinjer som omsorgsnämnden har beslutat. Riktlinjer är till för att säkerställa att personer med likartade hjälpbehov får hjälp i ungefär samma omfattning. Prövning sker alltid utifrån individuella behov. Det innebär att beslutet kan avvika från vad som beskrivs i riktlinjerna om det finns särskilda skäl. Avvikelsen kan innebära att hjälpen och stödet är mer eller mindre omfattande än vad som står i riktlinjerna.

6 – Biståndsbeslut 

Hjälp beviljas

Biståndshandläggaren fattar ett biståndsbeslut utifrån inkommen ansökan och med utgångspunkt från de behov av hjälp och stöd som den enskilde har.

Delvis avslag eller helt avslag

Om du inte bedöms ha rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges helt eller för en del av ansökan, d.v.s. att hjälp inte beviljas i den omfattning som sökande önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt socialtjänstlagen.

Överklagan

Om ett beslut om bistånd av något slag går helt eller delvis emot ansökan, har du rätt att överklaga beslutet. Ett beslut om avslag överklagas till förvaltningsrätten. Inom tre veckor efter att den sökande fått del av beslutet måste överklagan ske. Det gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om bostadsanpassningsbidrag. Skriftlig och muntlig information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet. Vid behov/önskemål är biståndshandläggaren den enskilde behjälplig i att överklaga.

7 – Beslutet verkställs – enhetens ansvar

När biståndsbeslutet är klart kan översänds beslutsunderlag till utförarenheten och de behov av hjälp och det stöd som du har kan verkställas. Nu ansvarar den verkställande enheten, det vill säga enhetschef och personal i hemtjänst, för att behoven tillgodoses i enlighet med beslut och i samråd med den enskilde.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 08.00-09.30. När du tar kontakt om ett behov av hjälp som är brådskande gör en biståndshandläggare en första preliminär bedömning av ansökan samma dag. I övriga fall tar en handläggare kontakt inom två arbetsdagar. Med handläggningstid menas tiden från ansökan till beslut. Vid behov av hemtjänstinsatser bör handläggningstiden vara maximalt två veckor.

Nytt beslut

Om hjälpbehovet förändras, till exempel vid förändrat hälsotillstånd, följer biståndshandläggaren upp ärendet och fattar ett nytt beslut. Det kan innebära att omfattningen av hjälp och stöd ändras eller att behovet av hjälp och stöd ser annorlunda ut. Även om förhållandena inte har förändrats görs en uppföljning av beslutet normalt en gång per år. För personer med omfattande hjälpbehov, som bedöms som föränderliga, görs en uppföljning ca tre veckor efter första beslutsdatum.