Hur ansökan går till, steg för steg 

1. Ta kontakt med biståndshandläggare

Du eller den person som företräder dig tar kontakt med en biståndshandläggare alternativt skickar in en ansökningsblankett till Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad. Du eller din företrädare har under detta steg möjlighet att ge information och lämna synpunkter till biståndshandläggaren samt få mer information om handläggningsförfarandet.

2. Ansök

Om du önskar ansöka om hjälp och stöd så skickar du in en ansökan där det tydligt framgår vad du önskar få hjälp och stöd med. Ansökan kan lämnas in både skriftligt och muntligt.

3. Utredning

För att kunna utreda vilket behov du har av hjälp och stöd så gör biståndshandläggen ett hembesök hos dig. Ibland krävs även ytterligare information från exempelvis läkare eller annan medicinsk personal för att kunna göra bästa möjliga bedömning.

Om du, i samband med att du vårdats på sjukhus, har ett utökat behov av hjälp och stöd så tar sjukhuset kontakt med biståndshandläggare för en vårdplanering. En vårdplanering innebär att du och annan eventuell närstående eller annan person som företräder dig tillsammans med biståndshandläggare, sjukvårdspersonal och hemsjukvården utreder vilken typ av hjälp du är i behov av efter din sjukvårdsvistelse. Denna planering sker vanligtvis på sjukhuset eller digitalt.

I vissa fall kan du behöva hjälp från flera professioner. Om detta behövs så samordnas ett möte där du tillsammans med de olika professionerna skapar en samordnad individuell plan (SIP).

4. Bedömning

Utifrån den information som inkommit vid utredningen gör biståndshandläggaren en individuell bedömning. Bedömningen utgår från socialtjänstlagen och biståndshandläggaren arbetar under sin utredning för att säkerställa att du ska få hjälp i samma omfattning som andra personer med likartade hjälpbehov.

5.Biståndsbeslut 

Hjälp beviljas

Biståndshandläggaren fattar ett beslut om bistånd utifrån din ansökan som utgår från det hjälp- och stödbehov du anses ha.

Delvis avslag eller helt avslag

Om du inte bedöms ha rätt till de insatser som du ansökt om så får du ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan ges såväl helt som för del av ansökan. Avslag för del av ansökan innebär att du inte bliv beviljad hjälp och stöd i den utsträckning som angetts din ansökan. Anledning till avslag kan exempelvis vara att den hjälp som du ansökt om anses tillgodoses på annat sätt eller att din ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad du har rätt till enligt socialtjänstlagen.

Överklagan

Om ett beslut om bistånd av något slag går helt eller delvis emot din ansökan så har du rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska ske senast tre veckor från det att du tagit del av beslutet och ska lämnas in till förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar lämnas i samband med beslutet om avslag. Vid behov kan biståndshandläggaren hjälpa dig med din överklagan.

6. Beslutet verkställs – enhetens ansvar

När biståndsbeslutet är klart skickas beslutsunderlag till utförarenheten. Nu ansvarar den verkställande enheten, det vill säga enhetschef och personal i hemtjänst eller på särskilt boende, för att behoven tillgodoses i enlighet med ditt beslut. Tillsammans med dig skapas en genomförandeplan där du får möjlighet att påverka hur din hjälp utförs.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Vid ansökan av hemtjänst eller särskilt boende görs ett besök hos dig av kommunens biståndshandläggare inom två veckor. När hemtjänst beviljats kommer den att ges så snart som möjligt, dock senast inom fjorton dagar vid planerade insatser.

Nytt beslut och uppföljning av beslut

Om ditt hjälpbehov förändras av någon anledning, exempelvis genom ett förändrat hälsotillstånd, så följer biståndshandläggaren upp ditt ärende och fattar sedan ett nytt beslut. Detta nya beslut kan innebära att omfattningen av dina hjälp- och stödinsatser ändras.

Oavsett om ditt hjälpbehov förändrats eller ej så görs i regel en uppföljning av ditt beslut en gång per år.