Revisionsrapporter 2022

Skrivelse till kommunstyrelsen angående beredning av investeringsbeslut

Vi har skrivit till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och framfört kritik mot kommunstyrelsens beredning av bolagens investeringsbeslut, vilka kräver kommunal borgen. För bolagens samlade investeringar för perioden 2022-2026 saknas 1 miljard kronor. Ett så stort underskott leder till omfattande prioriteringar och att nya beslut får konsekvenser för framtida möjligheter att genomföra investeringar. De långsiktiga konsekvenserna speglas enligt vårt förmenande inte alls i beslutsunderlaget. Vår uppmaning till kommunstyrelsen är att vara mer tydligare i sin ägarroll och ställa högre krav på moderbolaget att redovisa underlag som presenterar tydligare handlingsalternativ för politiken. Vi pekar återigen på att kommunen måste ha en långsiktig ekonomisk planering.

Skrivelse till kommunstyrelsen angående beredning av investeringsbeslut

Kommunstyrelsen svar på revisorernas skrivelse om beredning av investeringsbeslut

Revisionsberättelse för år 2021

I revisorernas redogörelse för 2021 beskriver vi de granskningar som genomförts under budgetåret och vilka bedömningar som vi gjort av nämndernas arbete. I revisionsberättelsen tillstyrker vi ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder. Dock riktar vi en anmärkning mot kommunstyrelsen för passivitet i uppsikt och ägarstyrning samt för att kommunstyrelsen brister i att redovisa kommunkoncernens samlade ekonomiska utmaningar. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. När det gäller god ekonomisk hushållning gör vi bedömningen att kommunen inte uppnår god ekonomisk hushållning, vilket också gäller för kommunkoncernen.

Revisionsberättelse för år 2021

Revisorernas redogörelse 2021

Granskningsrapport – Årsbokslut och årsredovisning 2021

Undersökning av tystnadskultur

Revisorerna har valt att undersöka de anställdas kunskap om meddelarfriheten, deras uppfattning om det finns en tystnadskultur och i sådana fall deras upplevelse av den. Uppföljningen har gjorts genom en enkät som skickats ut till samtliga anställda. Knappt hälften av de anställda har svarat (47%). Bedömningen är att det finns en påtaglig risk att det råder en tystnadskultur inom vissa nämnders verksamheter. Många svarande har uppgett att det finns eller till viss del finns en tystnadskultur på deras arbetsplats. Det finns en oro att öppet diskutera kvalitetsbrister eller framföra kritiska synpunkter med risk för negativa konsekvenser. Enkätresultatet indikerar att det finns en särskild risk för att grupper av medarbetare, yngre medarbetare och/eller kvinnor, inte ger uttryck för sina synpunkter. Revisionen har skickat rapporten till samtliga nämnder för yttrande.

Missiv – Undersökning av tystnadskultur till kommunstyrelsen

Granskningsrapport – Undersökning av tystnadskultur

Nämndernas svar redovisas nedan

Kommunstyrelsens svar på granskningsrapport – Tystnadskultur

Byggnadsnämndens svar på granskningsrapport – Tystnadskultur

Kulturnämndens svar på granskningsrapport – Tystnadskultur

Bilaga till kulturnämndens svar på granskningsrapport – Tystnadskultur

Socialnämndens svar på granskningsrapport – Tystnadskultur

Teknik- och fritidsnämndens svar på granskningsrapport – Tystnadskultur

Utbildningsnämndens svar på granskningsrapport – Tystnadskultur

Delårsrapport per 2022-08-31 samt prognos 2022

Utlåtande delårsrapport per 2022-08-31

Granskningsrapport – Delårsrapport per 2022-08-31