Statistik och fakta

Kommunen kan erbjuda dig statistik om till exempel befolkning, skattesats, flyttning, byggnationer och pendling. Vi redovisar också resultat för att visa vår kvalitet och hjälper dig att jämföra våra verksamheter.

Du kan själv söka bland kommunens öppna data på databasen Kolada eller på Statistiska centralbyråns webbplats.

Medborgarundersökning 2023

Under hösten 2023 deltog kommunen i SCB:s medborgarundersökningen. En enkät skickades ut till 1 208 personer där 438 personer valde att delta.

Resultatet visar att de områden där invånarna anser att det fungerar bra är bland annat förskola, grundskola, samhällsservice, boendemiljö, idrott och friluftsliv. Majoriteten är nöjda med fritidsområdena i Karlshamns kommun och tycker att det är en bra plats att bo på. Å andra sidan pekar undersökningen även på områden som behöver förbättras. Många anser att det saknas mötesplatser för unga. Det finns också oro kring narkotikahandel, en allmän känsla av utsatthet och minskad trygghet, samt en önskan om att vara mer delaktig i kommunens beslut. Invånare efterfrågar även bättre information vid större förändringar och ökat förtroende för politiker och kommunens verksamheter.

Resultaten kommer nu att analyseras och vi kommer att identifiera områden där förbättringar kan göras och arbeta vidare med dem.

Se hela resultatet här. 

Befolkningsutvecklingen 2023

Vid årsskiftet 2022-2023 var vi 32 015 invånare i Karlshamns kommun. Detta motsvarar en minskning med 211 personer i förhållande till december 2022. Vid samma period förra året hade befolkningen ökat med 11 personer. Vi har ett negativt födelseöverskott på 88 personer, dvs fler personer dör än föds i kommunen. Invandringsöverskottet är positivt, 34 personer. Inrikes flyttningsöverskott är negativt med 162 personer, dvs fler personer flyttar från Karlshamn till andra kommuner än det är personer som flyttar till kommunen. Nedan kan du läsa mer om befolkningsutvecklingen i Karlshamns kommun.

Befolkningsutveckling per månad  2023

Sammanställning per månad 2023

Region Blekinges webbplats kan du läsa kommunrapporter och hur kommunen beskrivs utifrån olika perspektiv som exempelvis befolkning, bostäder, sysselsättning, pendling, företagande, arbetslöshet, utbildning och ohälsa.

På Region Blekinges webbplats kan du även ta del av övergripande rapporter om Blekinge:

Uppföljning och rapporter – Region Blekinge