Personlig assistans

Personlig assistans är en insats som är till för dig med mycket omfattande funktionsnedsättning och som behöver stöd och hjälp för att klara de grundläggande behoven i ditt liv. Med grundläggande behoven avses att du behöver stöd och hjälp med din personliga hygien, med att klä på och av dig, med måltider, med att kommunicera med andra, hjälp med andning, eller att du har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om ditt funktionshinder.

För att få insatsen personlig assistans ska du tillhöra någon av följande personkretsar (enligt LSS) och du kan ansöka fram till det att du fyller 65 år:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Behovet av stöd och hjälp utreds och bedöms i varje enskilt ärende. Rätten till insats personlig assistans kan utredas av två olika huvudmän, kommunen eller Försäkringskassan. Det är omfattningen av de grundläggande behoven som avgör vilken huvudman som fattar beslut. Bedöms dina grundläggande behov vara 20 timmar per vecka, eller mer, är Försäkringskassan ansvarig. Om dina grundläggande behov enligt bedömning understiger 20 timmar per vecka är kommunen ansvarig instans. Du lämnar din ansökan till Försäkringskassan, till Kommunen eller till båda samtidigt.

Om du blir beviljad personlig assistans väljer du själv assistansanordnare. Väljer du att anlita kommunen är det, via upphandling, Carelli Assistans som är utförare. Du kan annars välja något annat av de assistansföretag som finns på marknaden.