Personlig assistans

Personlig assistans är en insats som är till för dig med mycket omfattande funktionsnedsättning och som behöver stöd för att klara de grundläggande behoven i ditt liv. Med de grundläggande behoven menas att du behöver stöd och hjälp med din personliga hygien, med att klä på och av dig, med måltider, med att kommunicera med andra, hjälp med andning, eller att du har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om ditt funktionshinder.

För att få insatsen personlig assistans ska du tillhöra någon av följande personkretsar (enligt LSS) och du kan ansöka fram till det att du fyller 65 år:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ditt behov av stöd utreds och bedöms i varje enskilt ärende. Bedöms du ha grundläggande behov med mer än 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som utreder och beslutar och du kan då ansöka direkt hos Försäkringskassan. Om dina grundläggande behov understiger 20 timmar per vecka är det alltid kommunen du vänder dig till.

Om du blir beviljad personlig assistans får du själv välja assistansanordnare, antingen kommunen och då är det Carelli Assistans som är utförare, eller kan du själv välja något annat assistansföretag.

Vart vänder du dig?

Du kan få hjälp genom att ringa Servicecenter eller kontakta en LSS-handläggare direkt.