Vårt folkhälsoarbete

Karlshamn kommuns övergripande mål är att erbjuda sina invånare en god livskvalitet för alla åldrar samt skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor. Genom att investera i folkhälsoarbetet och ett socialt hållbart samhälle vill kommunen skapa ett långsiktigt arbete för att påverka faktorer som främjar hälsa och förebygger ohälsa.

I Karlshamn utgör folkhälsopolicyn en gemensam grund för det folkhälsopolitiska arbetet i kommunen och fungerar som ett kommunövergripande styrdokument. För att uppnå målen i folkhälsopolicyn ska Karlshamns kommun i planering och beslut tänka på den ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen av hållbarhet.

Karlshamns kommun prioriterar tre fokusområden under 2018-2023:

  • psykisk hälsa
  • hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor
  • ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak).