Frågor och svar

Här kan du ta del av frågor och svar som kommer in under arbetet med Janneberg-Duveryd. Frågorna och svaren offentliggörs här i den takt de kommer in till oss. För att ställa en fråga, skicka e-post till jeanette.conradsson@karlshamn.se.

Vill du lämna synpunkter på förslaget till planprogram ska dessa lämnas skriftligen till Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 374 81 Karlshamn eller per e-post: byggnadsnamnden@karlshamn.se.

Inkomna frågor och svar

Hur har ni satt avstånden mellan kraftledning och bostadstomt (20 meter) respektive bostadsbyggnad (40 meter)? Vilka rekommendationer eller information grundar ni det på?

Under arbetet med planprogrammet har kontakter tagits med E.ON som meddelat att man vill ha ett 40 meter brett byggnadsfritt område för 130 kV-ledningen med luftledningen i mitten. Detta för att säkerställa att luftledningarna uppfyller starkströmsföreskrifternas krav på minsta avstånd mellan fasledare och närmsta byggnadsdel. Därför har det inte placerats några bostadstomter inom detta område. Bostadshusen på tomterna föreslås lokaliseras minst 40 meter från ledningen så att byggnaderna är placerade invid gaturummet. Detta har bedömts lämpligt ur stadsbyggnadssynpunkt när det gäller såväl upplevelsen av gaturummet som av ledningarnas närhet. Se vidare i planprogrammet på s. 72-74.