Revisionsrapporter 2019

Granskning av kommunens pågående investeringar

I samband med årsbokslutet för 2018 gjordes nedskrivningar av pågående investeringsprojekt med drygt 28 milj. Revisorerna har därför begärt in uppgifter för vilka projekt som är pågående 2019 och om det finns risk för att nya nedskrivningar. I maj 2019 var värdet 77 milj, varav det för 17 milj uttrycktes viss osäkerhet om värdet. I missivet till kommunstyrelsen vill revisorerna i god tid inför granskningen av årsbokslutet få bekräftat att samtliga investeringar är pågående och att värderingen är riktig.

Revisionens anser att det tagit för lång tid att få fram uppgifter om investeringarnas värde. Det är uppgifter som kommunstyrelsen behöver få tillgång till med kortare varsel. Rekommenderat är därför att kommunstyrelsen förstärker processen vid upprättande av månadsbokslut.

Granskning av kommunens delårsrapport per 2019-08-31

Revisorerna har granskat kommunens delårsrapport för tiden fram till sista augusti 2019. Det viktigaste för revisorerna är att bedöma rimligheten i den ekonomiska prognosen för helåret 2019 och om kommunen kommer att nå målen för god ekonomisk hushållningen. Efter granskning gör vi samma bedömning som kommunen, dvs målet om 1 % i överskott kommer inte att uppnås och balanskravsutredning pekar på ett underskott om drygt 9 milj. För verksamhetsmålen som fullmäktige kopplat till god ekonomisk hushållning lämnar kommunen inte fullständig prognos för, varför det inte går att uttala sig om en samlad prognos för god ekonomisk hushållning.

I  revisorernas utlåtande om delårsrapporten redovisas också en bedömning av hur arbetet med besparingar och effektiviseringar fortskrider på nämndsnivå.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB)

Revisorerna har skrivit till kommunstyrelsen och bett om förtydliganden när det gäller byggnationen på Piren 5. Anledningen är uppgifter om ytterligare kostnader för projekteringar och utredningar, vilket påverkar kalkylen för fastigheten och därmed också hyresnivån. Det är revisorernas bedömning att byggnationen utgör ett stort åtagande för kommunen, varför investeringen också är en fråga som faller under kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Utifrån inkomna svar vill revisorerna få ytterligare förtydliganden enligt nya skrivelser

Granskning av besparingsåtgärder inom Karlshamns kommun t o m 2019-06-30

Kommunfullmäktige beslöt i sin budget för 2019 att nämnderna skulle göra omfattande ekonomiska besparingar i sina verksamheter. Mot bakgrund av de stora besparingarna för 2019 tillsammans med kommunens underskott 2018, har revisorerna valt att under året följa nämndernas arbete med att få en budget i balans. Granskningen genomförs genom tre nedslag, där den första rapporten avser första halvåret 2019. I samband med den rapporten översändes också missiv till vissa nämnder som bedömdes ha större svårigheter att nå en ekonomi i balsans för innevarande år. På fullmäktiges sammanträde i september redovisades revisionens slutsatser för första halvåret.

I revisorernas missiv för delårsrapporten lämnas också kommentarer till nämndernas besparingar.

Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn som far illa eller misstänks fara illa

Revisionen gjorde 2017 en granskning av hur BUS-nämnden och AV-nämnden hanterade orosanmälningar gällande barn och unga. Rapporten visade att det inte fanns en samstämmig uppfattning mellan nämnderna om orosanmälningarna fungerade tillfredsställande. Under 2019 har revisionen därför gjort en uppföljning, som visar att det skett en rad förbättringar. Ytterligare informationsinsatser behöver göras, inte minst mot gymnasieskolan, samt att skapa en ökad samsyn på sekretessfrågan. Det senare är viktigt för att BUS-nämndens verksamheter ska kunna bidra på ett konstruktivt sätt.

Granskning av kommunens integrationsarbete

År 2017 gjordes en granskning av kommunens integrationsarbete. Slutsatser från granskningen var att AV-nämnden, som ansvarar för kommunens integrationsarbete, behövde ta fram riktlinjer för alla insatser som görs från kommunens sida, nedskrivna rutiner för återsökning av statliga bidrag och bättre framförhållning när det gäller antalet personer som kommer behöva kommunalt stöd i någon form. Vår uppföljning visar att AV-nämnden i låg grad följt revisionens rekommendationer. Organisatoriska förändringar har gjorts men det saknas fortfarande kommunövergripande riktlinjer, nedskrivna rutiner för återsökning samt ett bristfälligt prognosarbete.

Granskning av underskottet inom Nämnden för arbete och välfärd

För att bedöma AV-nämndens underskott har vi tagit del av samtliga ekonomiska transaktioner under 2018 samt bedömt nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans för kommande treårsperiod. Efter granskningen av den ekonomiska redovisning gör vi samma bedömning som nämnden av orsakerna till underskottet. När vi bedömer den  ekonomiska åtgärdsplanen konstaterar vi att nämnden behöver bli mycket mer konkret. Det måste framgå när nya styrdokument ska vara på plats, vara implementerade genom nya processer och rutiner, eftersom besparingarna till stor del bygger på förändrade arbetssätt.

Granskning av årsbokslut för 2018

Granskningsrapport årsbokslut Karlshamns Kommun
Granskningsrapport Stadsvapnet
Granskningsrapport Kreativum
Granskningsrapport Karlshamnsfastigheter
Granskningsrapport Karlshamnsbostäder
Granskningsrapport Karlshamns Hamn
Granskningsrapport Karlshamns Elförsäljning
Granskningsrapport Karlshamn Energi