Stadsmiljöprogrammet

Delprogram med råd och riktlinjer för utformning av Stortorget

Torget kallas ibland för ”stadens finrum”. Det ska kunna användas på många olika sätt, vilket kräver att det även i framtiden är flexibelt med stora öppna ytor. Förhoppningen är att skriften ska ge råd och inspiration för lämpliga helhetslösningar på och runt torget. Själva detaljutformningen av torget tas inte upp i denna skrift utan måste utredas vidare i framtiden.

Belysningsstrategi

En belysningsstrategi som behandlar centrala Karlshamns ljussättning har tagits fram av Stadsbyggnadsavdelningen och har antagits av Kommunfullmäktige. Arbetet har utförts av Ljusarkitektur P & Ö AB. Strategin togs fram i samråd med statliga, kommunala och privata instanser med syfte att öka trygghetsgrad, skapa bättre förutsättningar för handeln och bättre villkor för människor att leva i.

Genom sin förankring i Kommunfullmäktige är belysningsstrategin tänkt att användas av bland annat byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kommunala bolag (Karlshamnsbostäder AB och Karlshamnsfastigheter AB), privata fastighetsägare som en gemensam plattform kring belysningsfrågor. En konsekvent användning av belysningsstrategi vid planering av olika belysningsprojekt kommer att skapa en trygg och tilltalande stadsmiljö för alla kommuninvånare med god helhetsverkan som följd. Förhoppningen är att belysningsstrategin kommer att fungera som riktlinje för kommunens framtida arbete med belysning.