Allmän information om personuppgifter enligt GDPR

Karlshamns kommun värnar om att skydda den personliga integriteten. Det är därför viktigt för oss att informera om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person, så som namn, adress, personnummer och bilder.

Via vår e-tjänst kan du begära registerutdrag

Insamling av personuppgifter

När vi samlar in personuppgifter om dig, via till exempel blanketter eller e-tjänster, lämnar vi information om vem som är personuppgiftsansvarig, ändamålen med personuppgiftsbehandlingen, varifrån uppgifterna kommer, rättslig grund, om möjligt hur länge personuppgifterna sparas, vilka personuppgifterna lämnas ut till och i förekommande fall upplysning om överföring av personuppgifter till tredje land (det vill säga ett land utanför EU/ESS), direkt på blanketten eller i e-tjänsten. Om personuppgifterna inhämtats från annan än dig som registrerad, informerar vi också om vilka kategorier av personuppgifter som det rör sig om.

Lagring av personuppgifter

Karlshamns kommun omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen, vilket innebär att handlingar som inkommit till eller upprättats av kommunen blir allmänna handlingar. Enligt arkivlagen är kommunen som utgångspunkt skyldig att bevara allmänna handlingar. Det finns dock bestämmelser i lag och annan författning om när kommunen får och ska gallra allmänna handlingar. Dina personuppgifter sparas därför i enlighet med gällande lagstiftning och vår dokumenthanteringsplan.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi har om dig (registerutdrag), för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Karlshamns kommun som ansvarar för verksamheten eller revisionen. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta nämnderna eller revisionen. Se kontaktuppgifter på sidan Sök politiker eller ring Servicecenter på 0454-810 00.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att informera och ge råd till kommunen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (som är tillsynsmyndighet).

Integritetsskyddsmyndigheten

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.