Revisionsrapporter 2023

Uppföljande granskning av måluppfyllelse inom grundskolan

Revisionen har genomfört en uppföljning av tidigare granskning för att se om utbildningsnämnden vidtagit de utvecklingsåtgärder som revisionen pekade på vid det tillfället. Det avsåg åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen för elever. Granskningen visar att de förbättringsåtgärder som var på gång har genomförts och att nämndens insyn i utvecklingsarbetet har förbättrats. En positiv utveckling styrks av en förbättrad måluppfyllelsen. Frågetecken kvarstår för om nämnden har gjort tillräckliga förändringar i resurstilldelningen mellan skolor. Syftet är att skap likvärdighet för elever med olika förutsättningar.

Missiv – Uppföljande granskning av måluppfyllelse inom grundskolan 

Granskningsrapport – Uppföljande granskning av måluppfyllelse inom grundskolan

Utbildningsnämndens svar (UN § 14 2023) på revisorernas uppföljande granskning av måluppfyllelse inom grundskola

Granskning av överförmyndarnämnden

Vi har genomfört två granskningar av överförmyndarverksamheten i Karlshamn. Under 2022 har de samverkande kommunerna haft ett gemensamt kontor för handläggningen av ärenden. Bakgrunden till granskningarna har varit att överförmyndarkontoret legat efter med granskningarna av årsräkningar, vilket riskerar att medföra negativa konsekvenser för verksamheten och ytterst för huvudmännen. I rapporten lämnar vi rekommendation om att kommunen måste förbättra sin riskanalys inför större organisationsförändringar. Vidare måste kommunen se till att vara en del av budgetprocessen för verksamheten, även om Ronneby kommun ansvarar för verksamheten. Slutligen anser vi att kommunen måste säkerställa att det finns fastställda möten för uppföljning och styrning.

Missiv – Granskning av överförmyndarnämnden 2022

Förstudie av överförmyndarnämnden

PM överförmyndarnämnden 2022

Kommunstyrelsens svar (KS § 56 2023) på revisorernas granskning av överförmyndarnämnden

Bilaga KS § 56 2023 Avtal om samverkan avseende gemensam överförmyndarnämnd och förvaltningsorganisation

Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser

Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i liten utsträckning lagreglerade, varför det är extra viktigt med en tydlig kommunal styrning och uppföljning. Vid granskningstillfället tillhörde Karlshamns kommun den del som har en hög arbetslöshet. Rapporten pekar på att det finns en tydlig styrning av verksamheten och en god samverkan inom socialnämnden. Utmaningen är att göra uppföljningar eller analyser som på ett tillförlitligt sätt underbygger slutsatser om huruvida de insatser som ges bidrar till arbete och sänkta kostnader för försörjningsstödet. Det finns också en risk för att vissa målgrupper saknar insatser.

Missiv – Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser

Granskningsrapport – Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens svar (OAN § 38 2023) på revisorernas granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser

Granskning av socialnämndens styrning och uppföljning av öppenvårdsinsatser

Granskningens syfte har varit att bedöma om socialnämnden har en bra uppföljning av öppenvårdsinsatser som erbjuds inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Bedömningen är att socialnämnden inte har en ändamålsenlig uppföljning av öppenvårdsinsatser som erbjuds inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Granskningen visar på att det finns flera krav i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som inte uppfylls.

Missiv – Granskning av socialnämndens styrning och uppföljning av öppenvårdsinsatser

Granskningsrapport – Granskning av socialnämndens styrning och uppföljning av öppenvårdsinsatser

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens svar (OAN § 70 2023) på revisorernas granskning av nämndens styrning och uppföljning av öppenvårdsinsatser

Bilaga OAN § 70 2023 Implementeringsplan Signs Of Safety

Bilaga OAN § 70 2023 Handlingsplan utifrån granskningsrapporten

Granskning av omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens arbete mot våld i nära relationer

Granskningen påpekar ett antal brister i verksamheten riktad till personer som drabbats av våld i nära relationer. Lagstiftningen har skärps för området under senare år och ställer därmed högre krav på kommunen. Revisionen vill se att ledningssystemet blir klart för verksamheter som styrs av socialtjänstlagen. I detta ingår att det fattas beslut om mål, att det tas fram gemensamma beskrivningar av hur arbetet ska genomföras och att nämnden kan ta del av insatsernas resultat.

Missiv – Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Granskningsrapport – Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens svar (§ 106/2023) på revisorernas granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Bilaga OAN § 106/2023 Plan utifrån granskningsrapport om arbetet mot våld i nära relationer

Revisionsberättelse för år 2022

Revisorernas redogörelse 2022

Granskningsrapport – Årsbokslut och årsredovisning 2022

Granskning av barnkonventionens efterlevnad i kommunen

Missiv – Barnkonventionens efterlevnad i Karlshamns kommun

Granskningsrapport – Barnkonventionens efterlevnad i Karlshamns kommun

Kommunstyrelsens svar (§ 312/2023) på revisorernas granskning av barnkonventionens efterlevnad i Karlshamns kommun