Handlingar i digitalt format

Handlingar tillhörande bygglov och byggprocess kan med fördel lämnas in i digitalt format (PDF-filer). För att hanteringen av filerna ska kunna ske så smidigt som möjligt bör man följa nedanstående anvisningar med förslag på filnamn samt vilka handlingar som kan grupperas i samlingsdokument.

Observera att handlingar som lämnas digitalt inte behöver lämnas också på papper! Listan nedan är en generell lista över vanligt förekommande handlingstyper. Vilka handlingar som behöver lämnas in inför startbesked eller slutbesked i ett specifikt ärende framgår av tidigare beslut eller kallelser i ärendet.

Vi föredrar att du lämnar digitala handlingar i PDF-format, oavsett om det rör sig om ritningar eller textdokument. Vi accepterar inte DWG-format, eftersom det då kan uppstå fler oklarheter kring vilken information i filen som ansökan och beslut avser.

Handlingar som alltid behöver lämnas in som separata filer

 • Anmälan
 • Ansökan
 • Bullerutredning
 • Certifikat
 • Fullmakt
 • Tillgänglighetsutredning

Inför bygglovsbeslut

Ritningar som behöver lämnas in i separata filer:

 • Fasadritning
 • Huvudritning*
 • Markplaneringsritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan

*Begreppet huvudritning bör endast användas om planlösning och fasader är ”monterade” på samma ritning.

Inför startbesked

Handlingar som behöver lämnas in i separata filer:

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Energiberäkning
 • Färdigställandeförsäkring
 • Geoteknisk undersökning
 • Kontrollansvarig
 • Kontrollplan
 • Rivningsplan
 • Teknisk Beskrivning
 • Konstruktionshandlingar
 • Installationshandlingar

Inför slutbesked

Handlingar som behöver lämnas in i separata filer:

 • Brandskyddsdokumentation
 • Brandsynskontroll
 • Dimensioneringskontroll
 • Hissintyg
 • Intyg
 • Kontrollplan (verifierad)
 • OVK-protokoll
 • Relationsritning (se ritningar)
 • Slutanmälan
 • Skorstensfejarprotokoll
 • KA-utlåtande

Handlingar som inte behöver lämnas in

 • Lägeskontrollsbevis
 • Egenkontroller