Svängsta 2040 – Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

Kommunfullmäktige i Karlshamn antog förslaget till ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort den 28 september 2020. Beslutet fick laga kraft den 27 oktober 2020. 

Planens bakgrund och syfte

En ändring av översiktsplanen innebär att ett specifikt område, antingen geografiskt eller funktionellt, lyfts ut från kommunens översiktsplan och studeras mer ingående i ett fördjupningsarbete. Genom en ändring av översiktsplanen kan kommunen arbeta med aktuella planeringsfrågor
och på så sätt hålla kommunens översiktsplan uppdaterad.

Syftet med det här planarbetet är hitta nya miljöer för byggnation i Svängsta och samtidigt skapa förutsättningar för upprustning av befintliga miljöer. Genom att ta fram ett mer detaljerat planeringsunderlag för utvecklingen av Svängsta kan en helhetsbild över tätortens möjligheter tas fram och vägleda framtida beslutsfattanden. Fördjupningsarbetet syftar vidare till att stärka dialogen mellan kommuninvånare och Karlshamns kommun för att på så sätt kunna öka förståelsen mellan båda parternas avsikter med den framtida markanvändningen.

Planbeskrivningen är uppdelad i två delar, ortsanalys och planförslag. I ortsanalysen beskrivs bland annat Svängstas lokala förutsättningar, behov, identitet, styrkor och svagheter. Planförslaget är i sin tur indelat i tre delområden, Centrala Svängsta, Kransbebyggelsen samt Abborre- och Hundsjön. I bifogad miljökonsekvensbeskrivning presenteras både sociala och miljömässiga konsekvenser som planförslaget bedöms medföra.

 

Sammanställning och bemötande av yttranden från samråds- och utställningstiden finns tillgänglig på stadsbyggnadsavdelningen på kommunen.

 

Ortofoto med planområdets tre delområden markerade i rött, blått och grönt

Planförslagets avgränsning och delområden