Lägesbilder

Det brottsförebyggande arbetet i kommunen utgår från en ständigt uppdaterad lägesbild över händelser som kan påverka tryggheten i vår kommun. Lägesbilden bygger på inrapporteringar av oroshändelser från olika aktörer via en app. 

I arbetet med att ta fram lägesbilden deltar ett flertal yrkesgrupper som polis, fältgrupp, fritidsledare, rektorer men också väktare och bovärdar för att nämna några. Regelbundna avstämningsmöten hålls mellan kommun och polis för snabba och konkreta åtgärder vid inträffade händelser. Efter varje BRÅ-möte skapas en sammanfattad lägesbild som läggs upp här nedan.

Här kan du läsa den senaste lägesbilden

Lägesbild September-Oktober 2021

Lägesbild Juni-Aug 2021

Lägesbild 1 januari-11 februari

Lägesbild 12 Februari- 15 April

Lägesbild 16 April-28 Maj