Bli förälder – registrera faderskap, föräldraskap

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans.

När föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status, till exempel arvsrätt och rätt till pappans efternamn, som barn till gifta föräldrar.

Boka tid för bekräftelse av föräldraskap

Upp till 14 dagar efter barnets födelse så kan du bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket, om följande kriterier uppfylls:

 • Barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare.
 • Båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
 • Barnet är folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
 • Bekräftelsen lämnas och godkänns senast 14 dagar efter barnets födelse.
 • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID).

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse, och ovanstående krav inte uppfylls, kan en bekräftelse göras hos Servicecenter på Karlshamns kommun.

Kontakta Servicecenter för att boka en tid. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Kan man boka en tid innan barnet är fött?

Tidigast i graviditetsvecka 22 kan ogifta som är sambo boka tid för bekräftelse av föräldraskap. Med den nya möjligheten att använda Skatteverkets e-tjänst dag 1-14 efter barnets födelse (se ovan) får Karlshamns kommun underrättelsen om barnets födelse först efter dag 14. Detta innebär att om ni önskar fastställa föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det ta minst 3 veckor innan föräldraskapet är fastställt från det att barnet är fött. För att förkorta handläggningstiden finns möjlighet att välja Skatteverkets e-tjänst de första 14 dagarna efter barnets födelse. Om ni väljer att påbörja utredningen innan barnet föds går det bra att boka tid genom att kontakta kommunens Servicecenter. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning, och någon av nedanstående punkter gäller, ska Skatteverkets e-tjänst inte användas:

 • Om paret inte var sambo, registrerade partners eller gifta vid tidpunkten för den assisterade befruktningen.
 • Om det inte finns något samtycke från sambo till den assisterade befruktningen med donerade spermier.
 • Om den assisterade behandlingen med donerade spermier inte har utförts inom svensk hälso- och sjukvård eller har skett i utlandet vårdinrättning som inte är behörig att utföra behandlingen.
 • Om barnet som tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier inte har inte rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
 • Om barnet blivit till genom heminsemination (då kan den vars spermier använts göra en bekräftelse)
 • Om det föreligger osäkerhet gällande föräldraskapet utifrån konceptionstid eller andra omständigheter. I dessa fall, eller om det finns andra frågetecken, ska kontakt tas med Cura Individutveckling, Familjerätt. De gör då en fördjupad utredning för att fastställa vem som är barnets andra förälder.

Gifta föräldrar

För barn som föds av en gift kvinna gäller föräldraskapspresumtion. Det betyder att mammans make/maka antas vara förälder till barnet och föräldrarna får automatiskt gemensam vårdnad. För samkönade föräldrar gäller detta för barn födda den 1 januari 2022 eller senare. Om föräldraskapet ifrågasätts, utreds och fastställs det av Cura Individutveckling, Familjerätt.