Försörjningsstöd – ekonomiskt bistånd

Alla i Karlshamns kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. 

Försörjningsstöd är en ekonomisk hjälp tills du kan försörja dig själv igen. För att få stödet måste du visa att du inte kan klara av situationen på egen hand, trots att du har försökt. Om du tidigare har ansökt om, och blivit beviljad, försörjningsstöd kan du återansöka via vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du även skriva meddelande direkt till din socialsekreterare.

Hitta på sidan

Vilka krav ställs för att få försörjningsstöd?

 • Du ska bo och vara folkbokförd i Karlshamns kommun.
 • Du ska ha gjort allt du kan för att försörja dig själv.
 • Du ska ha sökt alla bidrag eller ersättningar som du kan ha rätt till.
 • Du saknar tillgångar och tillräckligt med inkomster.
 • Vid arbetslöshet ska du vara inskriven vid Arbetsförmedlingen, hålla fortlöpande kontakt med din arbetsförmedlare samt vara aktiv i ditt arbetssökande.
 • Om du saknar insatser för att komma vidare till ett arbete motsvarande heltid, kan du bli anvisad att göra praktik eller sysselsättning via kommunens arbetsmarknadsenhet.
 • Du har ett ansvar att planera din ekonomi, och egna tillgångar/resurser ska användas i första hand.
 • Du som inte kan arbeta på grund av sjukdom ska vara sjukskriven med ett giltigt läkarintyg.
 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning för 7 dagar per vecka under den tid som du söker försörjningsstöd. I god tid innan barnet fyller ett år skall du ha ansökt om barnomsorgsplats.
 • Gifta eller sammanboende par ska ansöka om försörjningsstöd gemensamt.
 • Du är generellt inte berättigad försörjningsstöd om du studerar på gymnasienivå, universitet eller högskola. En vuxenstuderande kan vara berättigad till försörjningsstöd, om han eller hon aktivt har sökt arbete inför lov, men inte fått något.
 • Du får generellt inte flytta till en dyrare bostad om du har försörjningsstöd. Bistånd till högre boendekostnad kan bara beviljas om det föreligger särskilda skäl.

Vid varje ansökan görs en individuell bedömning för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för dig. Det är viktigt att du bifogar underlag som styrker dina inkomster samt dina utgifter med kvitton och fakturor när du gör ansökan om försörjningsstöd.

Exempel på vad du kan få ekonomisk hjälp med:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror
 • TV-licens, dagstidningar, telefon
 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i fackförening eller arbetslöshetskassa

Hur du ansöker

Första gången du ansöker om försörjningsstöd behöver du kontakta Enheten för försörjning och vägledning. Se kontaktuppgifter här på webbsidan. Om du redan har kontakt med en socialsekreterare på Enheten för försörjning och vägledning, ring socialsekreterarens direktnummer alternativt kommunens växel. Socialsekreterarna försöker att vara tillgängliga på telefon i största möjliga mån, om socialsekreterarna inte svarar går det bra att lämna ett meddelande på dennes telefon eller genom kommunens växel så ringer socialsekreterarna upp så snart som möjlighet finns, senast inom två arbetsdagar.

Om du redan har fått försörjningsstöd och ska söka för en ny månad kan du återansöka i vår e-tjänst. För att göra det måste du vara är folkbokförd i Karlshamns kommun.

Återansök om försörjningsstöd via e-tjänst, efter att du läst följande vad som gäller:

 • Om ni är två sökanden i samma hushåll så behöver ni ett varsitt bankID och båda två behöver signera ansökan elektroniskt.
 • Om du har skyddade uppgifter via Skatteverket kan du inte använda e-tjänsten.
 • Bifoga underlag, såsom exempelvis fakturor, kvitton, sökta arbeten och läkarintyg digitalt med ansökan.
 • När du ansökt om försörjningsstöd elektroniskt skickas även beslutet elektroniskt. Du får ett sms, och/eller mejl, med information om att det kommit in meddelande. Därefter behöver du logga in med ditt bankID i den digitala tjänsten för att ta del av beslutet samt information om eventuell utbetalning.
 • Det går enbart att göra en elektronisk ansökan per månad. Därför är viktigt att samtliga utgifter man vill ansöka om försörjningsstöd till, samlas ihop till ett ansökningstillfälle.
 • Se manual för ansökan (PDF)

Hur görs bedömningen?

Vid bedömningen utgår socialsekreteraren från riksnormen som är fastställd av regeringen och som uppdateras årligen. Riksnormen är uppbyggd så, att du skall kunna planera din ekonomi på längre sikt än en månad. Du bör kunna spara till räkningar som ska betalas till exempel kvartalsvis. Hur stort belopp du kan få är beroende på familjens storlek. Beslutet föregås alltid av en individuell bedömning och prövas månadsvis. Ett högre respektive lägre belopp än riksnormen kan i vissa fall beviljas.

Handläggningstid

Rätten till bistånd prövas från den dag som ansökan inkommer till socialtjänsten. Handläggningstiden är 10 arbetsdagar från det datum då ansökan är komplett. Försörjningsstöd beviljas i regel inte retroaktivt.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Huvudprincipen är att försörjningsstöd inte behöver återbetalas, men socialtjänsten kan begära att få pengar tillbaka i vissa situationer enligt regler i socialtjänstlagen och socialförsäkringsbalken (SFB).

Alla inkomster samt förändringar i den ekonomiska situationen skall redovisas. Vid misstanke om bedrägeri görs en polisanmälan om bidragsbrott och du kan bli återbetalningsskyldig för det bistånd som har utbetalats till dig felaktigt.

Överklagan av beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats av nämnden har du rätt att överklaga detta. Behöver du hjälp med att överklaga, kontakta din socialsekreterare.

Felaktiga utbetalningar

Karlshamns kommun arbetar för att rätt ersättning ska gå till rätt person, vilket det för det allra mesta gör. Om du misstänker att någon får försörjningsstöd felaktigt så går det bra att tipsa oss via vanlig post, e-post eller telefon. Vi går igenom alla tips som kommer in till oss och är tacksamma för din hjälp. För att kunna gå vidare behöver vi få så mycket uppgifter som möjligt. Du kan lämna tipset anonymt. Däremot har den som tipset gäller normalt rätt att ta del av det du skrivit, så tänk på att inte skriva något som kan avslöja vem du är.