Ändra användning

Om du äger en byggnad som du nu vill använda på ett väsentligt annat sätt så behöver du söka bygglov.

Detta gäller till exempel om bostad ska omvandlas till kontor, affär till bostad, industri till gym, affär till skola med mera. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Du behöver även söka bygglov om det blir ytterligare en bostad eller lokal handel, hantverk eller industri.

Om din byggnad ligger inom detaljplanelagt område så är det bra om du kontrollerar mot detaljplanen, innan du planerar för långt, om det är tillåtet med den användning som du har tänkt dig. Detaljplanerna hittar du i vår digitala karttjänst. Om du känner dig tveksam till vad bestämmelserna betyder kontakta stadsbyggnadsavdelningen.

Glöm inte att även en ändrad användning kan kräva en strandskyddsdispens om byggnaden ligger inom strandskyddat område.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • information om vilken användningen är idag och vilken som det planeras för om ansökan beviljas
  • Planritning med föreslagen ändring, det ska tydligt visas om hela byggnaden eller om delar av den ändrar användning.
  • Planritning på befintligt utseende
  • Situationsplan med primärkarta som underlag
  • Fasadritningar (om fasaderna ändras)