Pågående detaljplanearbeten

Karlshamn växer presenteras nya stadsdelar, pågående byggprojekt och områden som utvecklas för bostäder och för verksamhet.

Del av Elleholm 35:1 med flera (Tomatodlingen)

Detaljplan för utvidgning av befintlig verksamhet med växthusodling och lager

Läs mer

Del av Frostenstorp 4:1 med flera

Detaljplan för nya bostäder och eventuell förskola öster om Korpadalen.

Läs mer

Del av Karlshamn 3:3 (Etapp Nord, Duverydstomten)

Detaljplan med syftet att möjliggöra för ett verksamhets- och handelsområde för handel med skrymmande varor, handel med livsmedel, drivmedelsförsäljning, tekniska anläggningar och verksamheter

Läs mer

Del av Karlshamn 3:3 med flera (Strömma)

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av bostäder strax norr om E22 i Strömma.

Läs mer

Del av Karlshamn 5:1 (Etapp 1, Stockholmsledet)

 

Detaljplan som möjliggör nya bostäder och förskola cirka 2 km öster om Karlshamn centrum.

Läs mer

Del av Karlshamn 5:1 (Idrottsvägen)

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av befintliga verksamheter och utreda ny sträckning av Idrottsvägen. Planen syftar även till att planlägga befintliga arrendetomter för bostadsändamål.

Läs mer

Del av Karlshamn 6:1 och 7:1 med flera (Västerport)

Ändring av detaljplan A364 (Västerport) för att minimera behovet av sprängning vid planens genomförande.

Läs mer
Flygbild över Stärnö stenbrott.

Del av Karlshamn 8:1 med flera (Stärnö sjöstad)

Detaljplanens huvudsakliga syfte är bostadsändamål, med visst inslag av turism, fritid och kultur.

Läs mer

Del av Stilleryd 2:49 med flera

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av nya verksamheter väster om Stilleryd.

Läs mer

Del av Tostarp 2:34

Detaljplan för att möjliggöra fler bostäder i centrala Asarum.

Läs mer

Froarp 3:9 och 3:10 med flera

Detaljplan för utveckling av befintligt idrotts-, rekreations- och friluftsområde samt ett mindre antal bostäder.

Läs mer

Froarp 4:14

Detaljplan för att möjliggöra nya bostäder i nära anslutning till Långasjöns södra del, i Asarum.

Läs mer

Guö 1:31

Detaljplan för bostäder, kontor och tillfällig vistelse.

Läs mer

Gäddan 5 med flera (Å-rummet)

Detaljplan för att möjliggöra för uppförande av bostadsbebyggelse i ett centralt läge

Läs mer

Helsingborg 15 och 16

Detaljplan för bostäder och centrumändamål.

Läs mer

Karlshamn 2:1, 5:1 med flera (Väggaparken)

Områdesbestämmelser för Väggaparken

Områdesbestämmelserna syftar till att säkra riksintresset för kulturmiljövården inom Väggaparken.

Läs mer
Visionbild stationsområdet

Karlshamn 4:16 och del av Garaget 1 med flera (Etapp 1, Nya Stationsstaden Karlshamn)

Första etappen av en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och allmänna platser planläggs nu i stationsområdet.

Läs mer

Karlshamn 5:20 med flera (Saltsjöbaden)

Detaljplan för bostäder, tillfällig vistelse och restaurangverksamhet

Läs mer

Karlskrona 26 (Flaggenhuset)

Ett förslag till ändring av detaljplan för att addera användningen Centrum för fastigheten Karlskrona 26.

Läs mer

Lasarettet 7 och Lasarettet 8 med flera

Detaljplan för flerbostadshus, kontor, parkeringshus, vandrarhem och vårdboende vid polishuset.

Läs mer

Planprogram för Janneberg – Duveryd

Planprogram för en ny stadsdel bestående av delområden för bostäder inklusive samhällsfunktioner samt verksamhetsområden.

Läs mer

Stampens trädgård 2 med flera

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av befintlig hotellverksamhet

Läs mer

Tostarp 14:19 och 4:55

Detaljplan för att möjliggöra nya bostäder intill flygfältet i Asarum.

Läs mer