Pågående detaljplanearbeten

Karlshamn växer presenteras nya stadsdelar, pågående byggprojekt och områden som utvecklas för bostäder och för verksamhet.

Del av Duveryd 5:1 (Duverydstomten)

Detaljplan med syftet att möjliggöra för ett verksamhetsområde med handel, kontor, drivmedelsförsäljning, restaurang och verksamheter

Läs mer

Del av Elleholm 35:1 med flera (Tomatodlingen)

Detaljplan för utvidgning av befintlig verksamhet med växthusodling och lager

Läs mer

Del av Karlshamn 2:1 med flera (Möllebacken)

Detaljplan för utveckling av bostadsområdet Möllebacken.

Läs mer

Del av Karlshamn 3:3 m.fl. (Strömma)

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av bostäder strax norr om E22 i Strömma.

Läs mer

Del av Karlshamn 6:1 & 7:1 med flera

Ändring av detaljplan A364 (Västerport) för att minimera behovet av sprängning vid planens genomförande.

Läs mer

Del av Karlshamn 8:1 med flera – Stärnö sjöstad

Detaljplanens huvudsakliga syfte är bostadsändamål, med visst inslag av turism, fritid och kultur.

Läs mer

Del av Mörrum 73:1

Detaljplan för nya bostäder och förskola med mera i lantlig miljö i utkanten av Mörrum.

Läs mer

Del av Tostarp 2:34

Detaljplan för del av Tostarp 2:34

Detaljplan för att möjliggöra fler bostäder i Asarums tätort.

 

Läs mer

Froarp 3:9 och 3:10 med flera

Detaljplan för utveckling av befintligt idrotts-, rekreations- och friluftsområde samt ett mindre antal bostäder.

Läs mer

Guö 1:31

Detaljplan för bostäder, kontor och tillfällig vistelse.

Läs mer

Gäddan 5 m.fl. (Å-rummet)

Detaljplan för att möjliggöra för uppförande av bostadsbebyggelse i ett centralt läge

Läs mer

Helsingborg 15 och 16

Detaljplan för bostäder och centrumändamål.

Läs mer

Karlshamn 2:1, 5:1 m.fl. – Väggaparken

Områdesbestämmelser för Väggaparken

Områdesbestämmelserna syftar till att säkra riksintresset för kulturmiljövården inom Väggaparken.

Läs mer

Karlshamn 5:20 m.fl. (Saltsjöbaden)

Detaljplan för bostäder och restaurangverksamhet

Läs mer

Lasarettet 7 och Lasarettet 8 med flera

Detaljplan för flerbostadshus, kontor, parkeringshus, vandrarhem och vårdboende vid polishuset.

Läs mer

Nya Stationsstaden Karlshamn

Första etappen av en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och allmänna platser planläggs nu i stationsområdet.

Läs mer

Planprogram för Janneberg – Duveryd

Planprogram för en ny stadsdel bestående av delområden för bostäder inklusive samhällsfunktioner samt verksamhetsområden.

Läs mer

Stampens trädgård 2 med flera

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av befintlig hotellverksamhet

Läs mer

Stilleryd 2:77 med flera

Detaljplan för att möjliggöra etablering och utveckling av industriverksamhet med kontor och lagerlokaler.

Läs mer