Frågor och svar konsument

Har jag alltid öppet köp?

Svar:  Nej, öppet köp är frivilligt för företagen. Ta därför alltid reda på om företagen lämnar öppet köp och vilka regler som gäller för detta innan du köper en vara.

När har jag ångerrätt?

Svar: Som konsument har du ångerrätt vid hemförsäljning eller vid distansförsäljning så som telefonförsäljning, postorder eller internet. Om du ångrar ett köp måste du meddela företaget om detta inom 14 dagar från det att du tagit emot varan eller en väsentlig del av den. Gäller det köp av tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.

Hur lång garanti har jag?

Svar:  En garanti är ett åtagande som innebär att företaget ansvarar för varans skick under en bestämd tid. Det är frivilligt för företag om de vill lämna garanti, hur lång garantitiden ska vara samt för vilka delar av varan som garantin gäller för. Oavsett om garanti finns eller ej så har du alltid tre års reklamationsrätt.

Är företaget ansvarigt för alla fel på varan?

Svar: Företaget ansvarar enligt lag för alla ursprungliga fel på en vara. Med ursprungliga fel menas fel som funnits vid köpet, till exempel fabrikationsfel. Fel som visar sig inom sex månader efter köpet anses alltid vara ursprungliga fel och dessa ska säljaren åtgärda utan kostnad för dig. Företaget har inget ansvar för felet på varan om konsumenten själv orsakat felet, till exempel genom att inte ha följt skötselråd eller genom att ha vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Hur lång tid efter köpet kan jag reklamera en vara?

Svar: Du kan klaga på ursprungliga fel på en vara upp till tre år från inköpstillfället.

Vad kan jag kräva om det är fel på en vara?

Svar: Om det är något ursprungligt fel på din vara kan du yrka på följande av företaget:
– avhjälpande, det vill säga få varan reparerad.
– omleverans, vilket innebär att du får en ny, felfri vara.
– prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
– häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.

Företaget har dock alltid rätt att i första hand erbjuda dig en reparation eller omleverans av varan om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig.

Vilka utgifter kan jag få ersättning för vid fel i en vara?

Svar: Du har rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan, till exempel res- och fraktkostnader. Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, exempelvis om en tvättmaskin skadar dina kläder.

Hur lång tid har företaget på sig att reparera en vara?

Svar: För att ett företag ska få reparera en vara ska detta i regel göras inom en vecka. Om varan är av mer komplicerad elektronisk natur såsom bilar, datorer eller mobiltelefoner anses en reparationstid på 2-3 veckor vara skälig. En längre reparationstid kan vara okej om företaget erbjuder dig en lånevara.

Hur många reparationer får företaget göra på en vara?

Svar: Företaget har rätt att göra två reparationsförsök om samma fel återkommer på varan. Uppstår samma fel en tredje gång kan du som konsument vägra fler reparationsförsök och istället kräva annan påföljd. Om det är olika fel som företaget reparerar har de istället fler reparationsförsök på sig.

Vart kan jag vända mig om jag inte kommer överens med företaget där jag köpt varan?

Svar: I första hand kan du vända dig till konsumentrådgivaren i den kommun där du bor. Nästa steg blir att pröva tvisten i Allmänna reklamationsnämnden, som utan kostnad prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Konsumenten får göra en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden som sedan fattar ett beslut om hur de anser att tvisten bör lösas. Besluten är rekommendationer som de flesta företagen följer.

Hur reklamerar jag ett fel i en vara?

Svar: Först av allt måste du klaga på den felaktiga varan till företaget så snart som möjligt efter att du upptäckt felet, dock senast inom två månader. Lämna gärna ett skriftligt underlag där du förklarar varför du anser att det är fel på varan. Efter tre år har du förlorat din rätt att reklamera, om du inte har en garanti som gäller ännu längre.

Kan jag avbeställa en vara?

Svar: Du kan avbeställa en vara så länge du inte har tagit emot den från företaget. Företaget kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet. Däremot har företaget rätt att kräva ersättning av dig för eventuella kostnader som uppstår på grund av din avbeställning, till exempel fraktkostnader eller kostnader för återställande av en vara.

Hur länge måste jag spara kvitton?

Svar: Kvittot behövs som bevisning för att du köpt och betalat en vara eller tjänst av ett företag. Vid köp av varor och tjänster behöver du därför spara kvittot i tre år efter köpet. Om du saknar kvitto och vill göra en reklamation måste du därför på annat sätt bevisa att och när du gjort ett visst inköp. Detta kan du till exempel göra genom att visa att du betalat varan med bankkort eller kreditkort.

Ett företag kan återkomma upp till tre år efter det att en vara eller tjänst köptes och kräva betalning. För att slippa betala igen måste du kunna bevisa att du betalat och detta gör du enklast med hjälp av ett kvitto. Efter tre år preskriberas företagets krav. Det innebär att tiden för att kräva in pengarna har gått ut för företaget.

Behöver jag betala för företagets undersökningskostnader?

Svar: Företaget kan kräva ersättning av dig för kostnader att undersöka en vara efter reklamation om det visar sig att felet på varan inte är ett ursprungligt fel. För att få ta ut en sådan kostnad måste företaget klargöra detta för köparen innan undersökningen påbörjas.