Bygga till

Om du planerar att bygga till ditt hus eller en komplementbyggnad så krävs det oftast bygglov.

Så börjar du

 1. Börja med att undersöka hur huset kan byggas till på bästa sätt utifrån husets och tomtens förutsättningar. Ligger det så nära en sjö/hav, bäck att det kan krävas en strandskyddsdispens för att kunna bygga?
 2. Studera detaljplanen, om sådan finns, så att det ni vill bygga stämmer med bestämmelserna i planen. Se vår karttjänst.
 3. Beställ utdrag ur primärkartan som ska fungera som underlag för situationsplanen. När du får kartan ska tillbyggnaden tydligt markeras och ritas in på den. Glöm inte att rita in avstånd till tomtgräns från tillbyggnaden.
 4. Ta fram ritningar, oftast är det bäst att ta kontakt med någon som kan hjälpa dig att rita.
 5. Anlita en certifierad kontrollansvarig om sådan behövs.
 6. Gör din ansökan om bygglov via e-tjänsten Ansökan om bygglov.

När bygglov beviljats kan du börja ta fram handlingar inför startbesked och boka tid för tekniskt samråd med byggnadsinspektören i ärendet om det står i bygglovet att du behöver det. Tidigast när du fått startbesked så får du börja bygga. Ansök om startbesked. Läs mer om byggprocessen.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

Situationsplan, med tillbyggnad inritad, se exempelritningar för vilka mått som ska vara med.
Markplaneringskarta med parkering, angöring, förändring av marknivåer m.m.
Fasadritningar.
Planritningar.
Sektionsritning.

Efter beviljat bygglov

 1. Lämna handlingar inför startbesked via e-tjänsten Begäran om startbesked.
 2. Boka tid för tekniskt samråd med byggnadsinspektören i ärendet.
 3. Delta på det tekniska samrådet med byggnadsinspektör och kontrollansvarig.
 4. Tidigast när du fått startbesked och beslutet har fått verkställbarhet så får du börja bygga.
 5. Byggnadsinspektören kommer att åka ut på byggarbetsplatsen som kontrollera bygget och stämma av med kontrollansvarig hur det går.
 6. Ansök om slutbesked via e-tjänst.
 7. Delta på slutsamråd med byggnadsinspektör och kontrollansvarig.
 8. Tidigast när du får slutbesked får du börja använda och flytta in i din tillbyggnad.
  Läs mer om byggprocessen

Bygga takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor utan bygglov och utan anmälan OM konstruktionens bärande delar inte berörs när du bygger takkupan. Om bärande delar berörs (exempelvis takstolar) när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar arbetet.

Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd från gavel till gavel.

De bygglovsbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Du bör få ett skriftligt godkännande på en aktuell ritning. Om grannarna säger nej får nämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Om kommunen är grannen kan inget godkännande ges, utan bygglov måste sökas om man vill anordna uteplats med plank, bygga skärmtak eller placera en friggebod närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Bygga till mindre än 15 kvm inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Om du vill bygga till max 15 kvm så kan du använda dig av ditt undantag för Attefalls tillbyggnad. Här hittar du mer information om vilka regler som gäller.

Bygga till utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Om ditt hus ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse så kan du får göra en mindre tillbyggnad av ditt bostadshus eller komplementbyggnad (garage/uthus/förråd) utan bygglov, detta om tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Du får även bygga en mindre komplementbyggnad utan bygglov. Byggnaden måste även här placeras 4,5 meter från tomtgränsen annars behöver du söka bygglov.

Huset får inte domineras av en mindre tillbyggnad. Tillbyggnaden får alltså inte vara större än 50 procent av det ursprungliga husets storlek och max runt 30-40 kvadratmeter. Observera att det kan krävas en anmälan om du exempelvis planerar att göra ett badrum för ändring av va-installation.