Ny översiktsplan – Karlshamn 2045

Karlshamns kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan: ”Översiktsplan Karlshamn 2045”. Den nya översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att Karlshamns kommun ska kunna fortsätta utvecklas och växa på ett hållbart sätt.

Behovet av en ny översiktsplan

Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan. Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige antingen ta fram och anta en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan. I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Kommunens gällande översiktsplan antogs 2015 och aktualitetsprövades 2019. I början av 2024 antogs kommunens första planeringsstrategi och i februari 2024 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan för den nya översiktsplanen

Processen att ta fram en översiktsplan är omfattande och sker i flera steg. Just nu är vi i den inledande fasen, se bild nedan.

Aktuellt skede, bild från Boverket

Under 2024 ska underlag och utredningar tas fram, vilka sedan kommer ligga till grund för själva planförslaget. Under 2024 kommer även olika dialoger med både kommuninvånare, föreningar, företag och andra aktörer äga rum.

Under början på 2025 planeras planförslaget kunna ställas ut på samråd. Då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Om behov uppstår kommer fler utredningar och mer underlag tas fram efter samrådet. Planförslaget kommer då kunna revideras och uppdateras inför nästa utställning.

Våren 2026 planeras planförslaget kunna ställas ut på granskning. Då kommer det också finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget beräknas kunna antas innan sommaren 2026.