Oro för barn och unga

Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen.

Så anmäler du

Vid minsta misstanke om att ett barn inte har det bra så ska det anmälas. Anmäl hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Gör orosanmälan via e-tjänst

Det går också bra att anmäla via telefon, e-post eller skicka brev. Kontaktuppgifter här på sidan.

Om vill vara anonym så går det bra att välja i e-tjänsten. Om du ringer till oss ska du låta bli att uppge ditt namn och telefonnummer. Det går inte att göra en anmälan anonymt via e-post, eftersom din e-postadress då blir synlig.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med Barn- och familjeenhetens mottagning, utan att namnge familjen. Här råder sekretess och all personal har tystnadsplikt.

Personal som arbetar med barn och unga är skyldig att anmäla

Om du har kontakt med barn och unga i ditt yrke och är orolig för att någon på något sätt far illa, är du skyldig att anmäla det. Det kallas för anmälningsskyldighet. På socialstyrelsens hemsida finns mer information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.

När du har gjort en anmälan

När Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad har fått din anmälan görs en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att den eller de personer som anmälan gäller får träffa en socialsekreterare för att samtala kring anmälan och familjens situation.
Efter förhandsbedömningen tar socialtjänsten beslut om att inleda en utredning för att ta reda på vilket stöd som behövs, eller avsluta förhandsbedömningen utan att inleda utredning. Du har alltid möjlighet att göra en ny anmälan om din oro för barnet/den unge kvarstår.

Om det blir en utredning

Om förvaltningen beslutar att inleda en utredning är det socialsekreterare från barn- och familjeenheten som tar över ansvaret för denna. Utredningen får ta högst fyra månader och syftar till att utreda om barnet/den unge är i behov av stöd från socialtjänsten. Utredningen kan också avslutas utan någon åtgärd eller erbjudande om insatser.

SSPF – samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

SSPF är en samverkansform som riktar sig till familjer med barn mellan 12–18 år där det finns oro för att barnet har, eller är i risk för att utveckla, missbruk och/eller kriminalitet. Det vanligaste är att personal från skola, socialtjänst, polis eller fritidsverksamheten tar initiativ till en SSPF-samverkan gällande en ungdom det finns oro för. Tillsammans med vårdnadshavare tar man fram en åtagandeplan med mål som önskas uppnå. Planen kan innefatta stöd till vårdnadshavare, ungdomen, stöd under skolgången, samarbete vid brott eller hjälp med att hitta en fritidsaktivitet.

Här hittar du mer information om SSPF.