Bygga nära vatten, inom strandskyddat område

I hela landet finns ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag på 100 eller 300 meter, för att alla ska ha tillgång till strandområden och för att bevara naturvärden. Generellt tillåts inte byggåtgärder, anläggningsarbeten eller användning av mark inom strandskyddat område men om det finns särskilda skäl kan du få dispens.

Dispens behöver du söka även om du fått bygglov eller bygglov inte krävs (exempelvis vid friggebod och attefall).

Att tala om strandskydd kan ibland bli missvisande eftersom skyddet omfattar mer än stränder vid hav och sjöar. Det omfattar även till exempel mark vid mindre bäckar och dammar eftersom dessa miljöer kan ha viktiga värden för biologisk mångfald.

Reglerna om strandskydd finns i Miljöbalken 7 kap. 13-18 §§.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • vilken åtgärd som dispensen söks för,
  • särskilda skäl ( De särskilda skäl som kan anges i ansökan är sex stycken och finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken), beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur åtgärden påverkar dessa värden.
 • Situationsplan med åtgärden tydligt markerad. Om det gäller en byggnad eller brygga ska även åtgärden måttsättas och mått till vattnet anges.
 • Foton från platsen
 • Om det särskilda skälet att strandområdet redan används (att det är ”ianspråktaget”) hävdas ska sökanden bevisa att åtgärden är ”lagligen ianspråktagen”, det vill säga att det var lagligt redan när det började användas.

Så lång tid gäller en strandskyddsdispens

Om dispensen inte är tidsbegränsad på ska åtgärden påbörjas inom två år och slutföras inom 5 år.

Detta får du inte göra inom strandskyddat område

 • Bygga nytt.
 • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de allmänheten känner att de inte kan komma till och använda stränderna.
 • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten (genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter).
 • Gräva eller förbereda byggnationer.
 • Uppföra anläggningar eller anordningar (till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser) i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.
 • Ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter. Man får inte utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken (MB).

Ibland kan du få dispens att göra en åtgärd inom strandskyddat område

Kommuner kan i det enskilda fallet besluta om att ge dispens från förbuden om det finns särskilda skäl för det, så kallad strandskyddsdispens. Ansökan om strandskyddsdispens lämnas till Stadsbyggnadsavdelningen i Karlshamns kommun, förutom vid skyddad natur, till exempel naturreservat, landskapsbildskydd, natura 2000 m.m. för då är det länsstyrelsen som beslutar om dispens. Det är alltså Länsstyrelsen som beslutar i dispensärenden i hela Hällaryds skärgård.

Länsstyrelsen har ansvaret för att granska kommunens beslut om dispens. Denna granskning kallas ”överprövning” och ska inte förväxlas med ”överklagande”.

Miljöförbundet Blekinge Väst har hand om tillsynen av strandskyddet och det är till dem du ska vända dig om du vill anmäla att någon gjort något som du tror att de inte får göra i strandskyddat område.

Kostnad för en dispens

Avgift tas ut enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgiften för beviljad dispens år 2020 är avgiften 9 933 kronor. Avgift för handläggning tas ut även om man skulle få avslag på sin ansökan om strandskyddsdispens men då är den något lägre.