Dödsboanmälan

Enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken ska dödsbodelägare, det vill säga efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Det innebär bland annat att ni som ingår i dödsboet ska göra en bouppteckning, alternativt ansöka om en dödsboanmälan.

Huvudprincipen när någon avlider är att en bouppteckning ska upprättas. Undantagsvis, om det inte finns tillgångar i ett dödsbo eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

Som dödsbodelägare kan du ansöka om en dödsboanmälan när…

 • dödsboets tillgångar endast räcker till utgifter till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.
 • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt (i Sverige eller utomlands) i dödsboet.
 • dödsboets tillgångar är orörda och det finns underlag som styrker de ekonomiska förhållandena. Vid komplicerade värderingsfrågor eller när det krävs mer efterforskning av den avlidnes tillgångar upprättas istället en bouppteckning.
 • samtliga dödsbodelägare är överens om att ansöka om dödsboanmälan. Om någon istället begär att en bouppteckning ska upprättas görs ingen dödsboanmälan.

Viktigt att tänka på vid ansökan om dödsboanmälan

 • Stoppa genast alla överföringar och betalningar som ligger på autogiro.
 • Inga räkningar ska betalas. Dödsboets pengar ska inte användas till att betala räkningar eller användas på annat sätt innan dödsboanmälan är klar.
 • Begravningskostnaderna prioriteras före alla andra räkningar i dödsboet. Om det finns tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas till att betala begravningen. Den som har skrivit under beställningen av begravningen är även betalningsansvarig för den.
 • Gör en adressändring till den som ska förvalta dödsboet.
 • Säg upp lägenhet, el, telefon och tidning med mera.
 • Kontakta samtliga dödsbodelägare – de ska få veta om att de har rätt att se dödsboet innan det avvecklas. Om dödsbodelägare inte är överens om att ansöka om dödsboanmälan ska en bouppteckning istället upprättas.
 • Om det finns obetalda räkningar eller det kommer nya i den avlidnes namn, kontakta avsändaren och informera om dödsfallet, vilket förhindrar påminnelser.
 • Om det finns tidigare tecknad fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfallet.
 • Pension, bostadsbidrag, lön eller liknande utfaller den månad personen avlider. I vissa fall kan innestående lön betalas ut månaden efter.
 • Ta reda på om det finns liv- eller begravningsförsäkringar.
 • För att en dödsboanmälan ska kunna upprättas görs ett besök i den avlidnes hem. Boka tid för hembesök med dödsbohandläggaren så snart som möjligt efter dödsfallet. Tänk på att inte avlägsna något lösöre från exempelvis bostaden, förrådet eller garaget före besöket. Det kan medföra att dödsboanmälan inte kan upprättas.
 • Testamenten, äktenskapsförord och efterarv kan ibland vara ett hinder för en dödsboanmälan. Vid tveksamheter, eller då nödvändiga handlingar inte lämnas in, kan en ansökan avslås.
 • Den avlidne ska ha varit bosatt i kommunen där ansökan görs.
 • Dödsboanmälan upprättas av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och bör göras inom två månader efter dödsfallet. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden skickar in den till Skatteverket där den förvaras (20 kap. 8 a § ÄB).

Så här ansöker du

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss så snart som möjligt, dock senast tre veckor efter dödsdagen. Ansök via e-tjänsten eller fyll i blanketten ”Ansökan om dödsboanmälan” och skriv under den. Skicka ansökan och de nedan efterfrågade handlingarna till:
Dödsbohandläggaren
Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad
Karlshamns kommun
374 81 Karlshamn

Förutom ansökan behövs följande handlingar för att vi ska kunna pröva ärendet

 • Kopia på dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket.
 • Kopia av hela senaste inkomstdeklarationen, det vill säga fem sidor, alternativt skattebesked och kontoutdrag. Finns dessa inte tillgängliga kan de beställas från Skatteverket. Lämnas också för efterlevande make/maka.
 • Kopia på beslut om eventuell förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt för sista inkomståret. Ansökan görs hos Skatteverket på blankett SKV 4318. Skicka gärna in den så snart som möjligt. Ange ”begravningskostnader vid dödsfall inom familjen” som angeläget behov på ansökan. Skatteverkets servicekontor kan vara behjälpliga att fylla i den.
 • Två handlingar från bank eller banker:
  1) Kopia på ”Kapital- och räntebesked” som visar uppgifter om tillgångar på dödsdagen. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
  2) Kopia på ”Tillfälligt kontoutdrag” per konto som redovisar transaktioner en månad innan dödsdagen och fram till datumet då utdraget görs. Kontoutdraget ska visa eventuella utbetalningar som kommit in efter dödsdagen – exempelvis pension, lön eller eventuella försäkringar som fallit ut eller om eventuella insättningar är gjorda. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Kopia på faktura på begravningskostnad och eventuell offert eller faktura på gravsten/textkomplettering.
 • Kopia på senaste hyresavin (gäller endast ensamstående).

Om det behövs fler uppgifter hör vi av oss. Exempelvis kan ett värderingsunderlag av lösöre behöva lämnas in för bohag som möbler, husgeråd och smycken eller fordon som bil, båt och moped.

Lämna även in följande handlingar om de finns:

 • Testamente
 • Fordringar på grund av fastighetsöverlåtelser
 • Har den avlidne en andel i annat oskiftat dödsbo? Bifoga då bouppteckning som visar detta.
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack

Vid frågor kontaktas dödsbohandläggaren på telefon 0454-810 00.

Exempel på dödsboanmälan för ensamstående

Tillgångar på dödsdagen:

 • Bankmedel 25 000 kronor
 • Kontanter 1 500 kronor
 • Lösöre 3 000 kronor

Summa: 29 500 kronor

Utgifter i samband med dödsfallet:*

 • Begravningsbyrå 19 000 kronor
 • Textkomplettering, gravsten 5 000 kronor
 • Uppsägningshyra 4 000 kronor

Summa: 28 000 kronor

Tillgångar som finns kvar efter utgifter i samband med dödsfallet: 1 500 kronor

Understiger tillgångarna 5 000 kronor efter att utgifterna i samband med dödsfallet är avdragna, är kriteriet för att göra en dödsboanmälan uppfyllt. Om tillgångarna överstiger 5 000 kronor ska en bouppteckning göras.
* Observera att i detta exemplet har endast begravningskostnaden allmän förmånsrätt och räknas som en prioriterad skuld. Hyran saknar förmånsrätt. Se 10 § Förmånsrättslagen.