Barnrättsarbete

Ett socialt hållbart samhälle genomsyras av jämlikhet och jämställdhet där alla människors lika värde står i fokus. En viktig del i samhällsutvecklingen är att barn och unga har inflytande och delaktighet att påverka viktiga beslut som rör dem. Barn i Sverige växer upp med olika livsvillkor och förutsättningar. Det visar sig genom att det finns stora skillnader i elevers skolresultat, barns socioekonomiska förutsättningar och fysiska och psykiska hälsa. Jämlika villkor innebär att alla har samma möjligheter att utvecklas, tillgodogöra sig utbildning, uppnå god socioekonomisk standard, vara vid god hälsa och uppnå sin fulla potential. Ojämlika villkor innebär att vissa grupper har sämre chanser än andra till utveckling, lärande och välmående. I Karlshamn bor
32 464 personer (april 2020) varav 6500 av dessa är barn och ungdomar mellan 0- 18 år.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk lag. FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

För kommunen som organisation kommer det innebära ökade krav för att se till att barns rättigheter blir tillgodosedda utifrån barnkonventionen.