Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd

Hitta på sidan

Elevers rätt till stöd i utbildningen

Skollagen slår fast att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (3 kap 3§ Skollagen). Det är rektors ansvar att se till att de resurser, över vilka skolan förfogar, fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap 10§ Skollagen). Det är elevens behov, så som det kommer till uttryck i undervisningssituationen, som avgör vilka former av stöd som kan vara aktuella.

Om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (3 kap 5a§ Skollagen). Sådana anpassningar av undervisningens innehåll och form kan genomföras av lärare och pedagogisk personal. Någon särskild utredning krävs inte. Om extra anpassningar prövats, eller av andra orsaker inte anses tillräckliga, åligger det rektor att se till att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt. En sådan utredning ska göras i samråd med elevhälsan. Om utredningen visar att en elev har behov av särskilt stöd har skolan en skyldighet att tillhandahålla sådant stöd (3 kap 8§ Skollagen).

Om tilläggsbelopp för elever i omfattande behov av särskilt stöd

Det grundbelopp skolan mottar för varje elev utgör den huvudsakliga finansieringen.

Skyldigheten att ge extra anpassningar och särskilt stöd till de elever som behöver det, ska som huvudregel finansieras genom grundbeloppets kostnadsposter för pedagogisk verksamhet, undervisning respektive pedagogiskt material och utrustning.

I skollagen framgår att en fristående huvudman även kan få ersättning i form av ett tilläggsbelopp utöver grundbeloppet avsett att finansiera extraordinära stödinsatser för elever vars behov av särskilt stöd bedöms som omfattande (10 kap 39§ Skollagen).

Kostnader för ovanstående stödåtgärder beräknas rymmas inom ramen för grundbeloppet. Tilläggsbeloppet är avsett att ge ersättning för insatser såsom assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som riktar sig direkt till den enskilde eleven och som väsentligen avviker från det generella stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla.

Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för extraordinära stödinsatser som inte har koppling till den vanliga undervisningen (Prop. 2008/09:171).

En förutsättning för att tilläggsbelopp ska betalas ut för en elev, är att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som inte kan tillgodoses med organisatoriska eller pedagogiska insatser. Tilläggsbeloppet ska vara kopplat till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.

Kriterier för tilläggsbelopp

 1. Eleven ska vara folkbokförd i Karlshamns kommun.
 2. Särskilda begåvningsrelaterade inlärningssvårigheter som intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning med integrering i grundskolan.
 3. Medicinsk funktionsnedsättning med dokumentation där det framgår att eleven är i mycket stort behov av stöd. Stödet avses för en avgränsad period för att eleven successivt ska kunna klara sig själv.
 4. Anpassningar som ingen utförare åtgärdar, exempelvis gällande rörelsehinder, hörsel och syn.
 5. Omfattande behov av särskilt stöd av extraordinärt slag. 6.Stödet ska vara kopplat till enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att fullgöra sin skolgång.
 6. Utredningen måste klart visa att eleven har ett omfattande behov av extraordinära stödåtgärder.

Bedömning och handläggning

Att det föreligger en funktionsnedsättning innebär inte att kraven gällande tilläggsbelopp är uppfyllda. En funktionsnedsättning eller en diagnos är enbart relevant utifrån de konsekvenser som den medför för elevens skolsituation. Det krävs alltså att skolan i sin ansökan påvisar på vilket sätt elevens funktionsnedsättning utgör ett hinder för eleven att tillgodogöra sig undervisningen samt en beskrivning av hur skolan har försökt att möta elevens behov genom organisation på skol-, grupp- och individnivå.

Underlaget ska i denna del vara skrivet av pedagogisk personal med relevant kompetens för att göra en sådan bedömning, såsom behörig specialpedagog och/eller speciallärare. I flertalet ärenden finns sannolikt en del av informationen redan tillgänglig i form av den utredning som föregått det särskilda stödet och utformandet av åtgärdsprogram.

För att hemkommunen ska kunna göra en bedömning av stödbehovets omfattning förutsätts att skolan i sin ansökan kan belägga vilka insatser och for mer av särskilt stöd som erbjudits eleven under hens tidigare skolgång. I detta ingår även att skolan kan samt redovisa en plan för hur extra resurser ska stödja elev att, på sikt, uppnå måluppfyllnad.

Enbart i undantagsfall, där inget tvivel föreligger gällande huruvida elevens/barnets behov ska finansieras genom grundbeloppet, kan det vara rimligt att en ansökan om tilläggsbelopp görs utan att först gå igenom processen med anpassningar och särskilt stöd. Det kan då röra sig om, exempelvis, olika medicinska tillstånd som uppenbart avviker från det pedagogiska stöd som skolan har möjlighet att erbjuda.

Om en ansökan avslås betyder inte det att Karlshamns kommun bedömt att eleven saknar stödbehov. Det innebär att elevens stödbehov bedöms ingå i grundbeloppet.

Ansökan och underlag

Tilläggsbeloppet erhålls genom ansökningsförfarande. En skriftlig ansökan lämnas in senast 1 april för nästkommande läsår. För ansökningar gällande blivande förskoleklasselever lämnas ansökan när komplett information om stödbehov finns och eleven är skolplacerad. Ansökningar för nytillkommande elever mottas löpande under året.

När ansökningar under läsåret beviljas får skolan ersättning från och med månaden efter den månad när ansökan inkom. Handläggningstid är fyra veckor.

Ansökan ska innehålla följande (se blankett för ansökan för respektive verksamhet):

 • En kort sammanfattning av bakgrunden till ansökan, samt en beskrivning av elevens behov
 • Beskriv vilka insatser och särskilt stöd som har vidtagits och genomförts. Om tilläggsbelopp tidigare beviljats, ska skolan inkomma med en utvärdering av tidigare insatser
 • Aktuell pedagogisk utredning som visar elevens behov
 • Övriga utredningar/intyg som styrker behovet av tilläggsbelopp
 • Elevens skolfrånvaro
 • Planerade insatser med tilläggsbeloppet samt stödets omfattning.
 • Ansökan skickas till: Utbildningsförvaltningen, verksamhetschef strategisk elevhälsa.

Utbetalning

Bidraget utbetalas med en tolftedel varje månad från och med datum för ansökan eller med bryt för läsår 1 juli. Tilläggsbelopp beviljas inte retroaktivt. Beslut om tilläggsbelopp tidsbegränsas till högst ett läsår. Om eleven under läsåret byter skola, ska detta meddelas verksamhetschefen för strategisk elevhälsa.

Överklagan Beslut gällande bidrag (enligt 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 § och 14 kap. 15 § skollagen) är enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagningsbara av fristående huvudmän hos allmän förvaltningsdomstol.

Överklagan måste vara utbildningsförvaltningen tillhanda senast tre veckor från den dag klaganden fick ta del av beslutet. När utbildningsförvaltningen mottagit en överklagan ska en prövning göras om överklagan inkommit i rätt tid enligt 45 § förvaltningslagen. Har den inte gjort det ska överklagan avvisas, ett avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som det ursprungliga beslutet kan överklagas. Har överklagandet inkommit i rätt tid ska utbildningsförvaltningen skicka skrivelsen tillsammans med samtliga handlingar till förvaltningsrätten.